Under hösten 2017 och 2018 fick två olika äppelodlare sin frukt förorenad av prosulfokarb från intilliggande odlingar där ämnet spridits.

Äpple

Prosulfokarb är lättflyktigt och kan under vissa förhållanden spridas via luft och fastna i grödor. Ämnet är inte godkänt för användning i äppelodlingar och gränsvärdet för förekomst i äpple är mycket lågt. Föroreningarna resulterade i stora ekonomiska förluster för de drabbade på grund av kasserad frukt, utan möjlighet till ersättning. Liknande problematik med prosulfokarb har tidigare varit omfattande i Danmark, men har kunnat hanteras genom ett mångårigt handlingsprogram med syfte att öka hänsyn och avstånd till grannars odlingar vid spridning.

Under 2019 omprövade Kemikalieinspektionen godkännanden för produkter med prosulfokarb i Sverige, och införde villkor för användningen för att undvika fler fall av kontamination av intilliggande grödor. Villkoren trädde i kraft sommaren 2020 men rekommendationen var att de skulle följas redan från hösten 2019. Säkert växtskydd publicerade ett informationsblad om vikten av särskilt stor hänsyn vid användning av prosulfokarb.

Resultat från analyser av prosulfokarb i livsmedelsprovtagningen år 2020 visar inga fynd av prosulfokarb i fruktodlingar. Det går i linje med analyserna från 2019. Nya villkor och informationsinsatser genom Säkert växtskydd och innehavare av produktgodkännanden samt återförsäljare har sannolikt bidragit till större hänsyn hos användarna och frånvaro av fynd av prosulfokarb i intilliggande odlingar.

Här hittar du information om Kemikalieinspektionens omprövning av produkter med prosulfokarb 2019 och Säkert växtskydds informationsblad om prosulfokarb.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer