Inga fynd av prosulfokarb i Livsmedelsverkets analyser av frukt 2020

2021-01-19

Under hösten 2017 och 2018 fick två olika äppelodlare sin frukt förorenad av prosulfokarb från intilliggande odlingar där ämnet spridits.

Äpple

Prosulfokarb är lättflyktigt och kan under vissa förhållanden spridas via luft och fastna i grödor. Ämnet är inte godkänt för användning i äppelodlingar och gränsvärdet för förekomst i äpple är mycket lågt. Föroreningarna resulterade i stora ekonomiska förluster för de drabbade på grund av kasserad frukt, utan möjlighet till ersättning. Liknande problematik med prosulfokarb har tidigare varit omfattande i Danmark, men har kunnat hanteras genom ett mångårigt handlingsprogram med syfte att öka hänsyn och avstånd till grannars odlingar vid spridning.

Under 2019 omprövade Kemikalieinspektionen godkännanden för produkter med prosulfokarb i Sverige, och införde villkor för användningen för att undvika fler fall av kontamination av intilliggande grödor. Villkoren trädde i kraft sommaren 2020 men rekommendationen var att de skulle följas redan från hösten 2019. Säkert växtskydd publicerade ett informationsblad om vikten av särskilt stor hänsyn vid användning av prosulfokarb.

Resultat från analyser av prosulfokarb i livsmedelsprovtagningen år 2020 visar inga fynd av prosulfokarb i fruktodlingar. Det går i linje med analyserna från 2019. Nya villkor och informationsinsatser genom Säkert växtskydd och innehavare av produktgodkännanden samt återförsäljare har sannolikt bidragit till större hänsyn hos användarna och frånvaro av fynd av prosulfokarb i intilliggande odlingar.

Här hittar du information om Kemikalieinspektionens omprövning av produkter med prosulfokarb 2019 och Säkert växtskydds informationsblad om prosulfokarb.

Fler nyheter