Var fyller du sprutan?

2023-04-17

Moment såsom påfyllning och rengöring av sprutan innebär risk för spill och läckage, därför är det viktigt att välja en påfyllnadsplats som är lämplig för ändamålet. En av femton lantbrukare anger att de fyller sprutan på gårdsplanen. Vi reder ut vad som är en bra påfyllnadsplats och varför man inte får fylla sprutan på grusytor.

I princip allt arbete i samband med växtskyddsarbete medför rester av preparat på olika ställen. Att ha en säker placering och goda rutiner för påfyllning, blandning av växtskyddsmedel samt utvändig rengöring av spridningsutrustningen är viktigt, eftersom risk för spill och läckage utsätter både användaren och omgivande miljö för risker.

Det finns flera bra platser som är lämpliga för ändamålet. Det bästa alternativet är en platta med uppsamlingstank eller en väl underhållen biobädd. Vid planering av påfyllnadsplatsen är det bra att dimensionera för arbete med rengöring, med hänsyn till att det finns utrymme för både spruta och traktor på platsen. Den bör också ha utrymme för den som utför arbetet och plats för att ställa ner förpackningar. Platta med uppsamling eller biobädd ska placeras på ett avstånd om minst 15 meter till brunnar, diken och vattendrag. Platsen där du fyller sprutan bör tillåta ett så rationellt arbete som möjligt, med tillgång till vatten och smidig hantering av tomma förpackningar.
Läs mer om platta med uppsamling och biobädd

 

Ett annat bra alternativ är påfyllning i fält eller annan bevuxen mark. På bevuxen mark är den kemiska och biologiska aktiviteten relativt hög, och marken förmår ta hand om normalt spill.

Att tänka på vid påfyllning på bevuxen yta:

  • Välj plan, odränerad och gräsbevuxen yta med ett ordentligt matjordslager.
  • Undvik att fylla sprutan på samma plats från gång till gång.
  • Håll 30 meter skyddsavstånd till brunnar och vattendrag.
  • Att tanka vatten från vattendrag eller brunn är tillåtet om sprutan står på minst 30 meters avstånd från vattendraget.

Påfyllning får inte ske på gårdsplaner, vägområden eller andra genomsläppliga ytor. Det får heller inte ske på ytor av asfalt eller betong utan möjlighet till uppsamling. Reglerna syftar till att minska risken för föroreningar i den omgivande miljön och gäller oavsett vilken utrustning du använder.
Det är lätt hänt med spill av koncentrerade växtskyddsmedel som inte kan brytas ned på gårdsplaner och genomsläppliga ytor, vilket innebär att grusytor utsätts för punktbelastningar. Det finns även en risk att medlet utlakas till grundvatten eller sköljs ned till närliggande brunnar, diken och vattendrag med nederbörd.

Enligt en undersökning som Säkert växtskydd återkommande skickar ut till lantbrukare med frågor om olika aspekter kring användning av växtskyddsmedel fyller fyra av tio lantbrukare sprutan i fält. Antalet som fyller på gårdsplanen har sedan 2001 minskat från en av fem till en av femton.
- De som sprutar i liten omfattning och sällan kanske tänker att risken för läckage inte är så allvarlig. Men just påfyllningen av spruta är alltid en risk eftersom man hanterar koncentrerat preparat. Om det inte är möjligt att investera i en biobädd eller gjuten platta så behöver man hitta ett sätt att fylla sprutan på bevuxen mark eller i fält. Det kan vara svårt att ordna vattentillgången i fält. Vi rekommenderar att man hör av sig till sin rådgivare och diskuterar möjligheten att hitta en bra påfyllningsplats i sådana fall, säger Agneta Sundgren, ordförande Säkert växtskydd.
- Risken för punktutsläpp måste tas på allvar så alla behöver se över sin hantering och det kan vara små detaljer som gör det, avslutar Agneta Sundgren.