Påfyllning och rengöring av spruta

Vid påfyllning och rengöring av sprutan är risken större att läckage sker. Därför är det viktigt att tänka över platsens utformning och placering.

Påfyllning och rengöring:

SV Bildbank (28)

Påfyllning och rengöring:

Tänk på att du alltid kan kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör om du har funderingar på utformning och placering för påfyllning och rengöring av sprutan.

 

Placering av platsen för påfyllning och rengöring:

  • Utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt utvändig rengöring av spridningsutrustning ska ske på en plats som är lämplig för ändamålet och får inte ske på grusytor eller hårdgjorda ytor utan möjlighet till uppsamling.
  • Det ska vara ett skyddsavstånd på 30 meter från påfyllningsplatsen till brunnar och vattendrag. Om påfyllningen sker på en platta med uppsamling eller på biobädd kan avståndet minskas till 15 meter.
  • Det är bra om det finns utrymme för spruta och traktor på platsen. Det bör också finnas utrymme för den som utför arbetet och plats för att ställa ner förpackningar.
  • Tänk också på att platsen ska medge ett så rationellt arbete som möjligt med hänsyn till tillgång till vatten, preparatförråd och hantering av tomma förpackningar.

Utformning av platsen för påfyllning och rengöring

SV Bildbank (11)

Utformning av platsen för påfyllning och rengöring

Det finns många bra påfyllningsplatser. De bästa alternativen är en platta med uppsamlingstank eller en väl underhållen biobädd. Ett annat bra alternativ är påfyllning i fält. Tänk på att utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt utvändig rengöring av spridningsutrustning inte får ske på grusytor eller hårdgjorda ytor utan möjlighet till uppsamling.

Biobädd

Biobädd

Biobädd

En biobädd är en särskilt anlagd plats för påfyllning, parkering och i viss mån rengöring. Den består av en blandning av matjord, hackad halm och torv samt med en matta av gräs. Eventuellt spill hamnar i bädden och bryts ner med hjälp av mikroorganismer som trivs i matjorden. För gårdar med hög belastning, till exempel större gårdar, maskinstationer och gårdar med bekämpningsintensiv odling bör man välja helt tät biobädd med uppsamling eller platta med uppsamling.

Anläggning av biobädd

1.

Gräv en 60 cm djup grop med minst 15 meters avstånd till brunnar eller vattendrag.

2.

Bädden ska inte vara under tak då den är beroende av sol och nederbörd för att den nedbrytande processen ska fungera.

3.

Placera bädden högt i förhållande till omgivande mark så att vatten inte ansamlas i bädden vid regn.

4.

Placera bädden 2 meter från byggnader utan takrännor så att regnvattnet från taket inte rinner ner till bädden.

5.

Bädden ska vara så stor att traktor och spruta får plats och att det finns tillräckligt med plats att arbeta på.

6.

Fyll gropen med en blandning av 50 % hackad halm, 25 % torv och 25 % lerfri matjord. Ovanpå bädden läggs en matta med gräs.

7.

Lägg körramper över biobädden så att den inte packas av traktorns och sprutans vikt.

Underhåll av biobädden

1.

Ersätt gräs som vissnar så att fuktigheten hålls på en lagom nivå.

2.

När bädden har sjunkit 10 cm är det bra att fylla på med ny hackad halm under grästäcket.

3.

Byt ut biobädden helt efter 5-6 år i södra Sverige och 7-8 år i Mellansverige. Då har halm och torv brutits ner och den nedbrytande processen fungerar mycket sämre.

Film: Underhåll biobädden

Skärmdump Film Biobädd

Film: Underhåll biobädden

Det är viktigt att byta ut biobädden med jämna intervall så att den biologiska och kemiska aktiviteten är fortsatt hög. I den här filmen får du se hur ett byte kan göras.

 

Informationsmaterial om biobädd i Biblioteket:

Broschyr: Bygg Säkert - Biobädd

Faktablad: Biobädd - Skötsel och underhåll

Faktablad: Biobädd- Svensk originalmodell

 

Se filmen

Platta med uppsamling

Platta med uppsamling

Påfyllning av sprutan kan också ske på platta med uppsamlingstank. Det räknas som en säker påfyllningsplats och därför kan ett skyddsavstånd på 15 meter hållas till brunnar och vattendrag.

 

Det kan vara en gödselplatta kopplad till en urinbrunn eller en annan gjuten platta med tank. De små mängder som uppstår vid normalt dropp och spill kan spridas med urinen eller tvättvattnet ute på fältet. Om det blir större spill krävs försiktighet vi spridning i fält. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör om du har frågor.

 

  • Dimensionera platta och brunn så att de klarar större läckage vid t.ex. nederbörd och tvätt av spruta. En minsta uppsamlingsvolym på 1,5 gånger spruttankens storlek är bra.
  • Om plattan är placerad inomhus är det bra om uppsamlingsbrunnen är placerad utomhus.
  • Det är olämpligt att plattan är placerad i nära anslutning till lagring av foder, spannmål eller andra livsmedel.
  • Vätskan från plattan ska alltid ledas till uppsamlingstanken, även under den tid av året då sprutning inte sker. Läckage kan alltid frigöras vid t.ex. nederbörd, oavsett tid på året.
Bygg säkert - platta med uppsamling

Påfyllning i fält

Påfyllning i fält

I matjord på odlad mark är den kemiska och biologiska aktiviteten relativt hög och marken förmår ta hand om normalt spill. Men sprutan bör inte stå på samma plats från gång till gång. Ett avstånd på 30 meter ska hållas till brunnar och vattendrag vid påfyllning i fält. Tänk också på att preparat ska kunna transporteras ut till platsen och förvaras på ett säkert sätt. Det ska också finnas bra möjligheter till att ta hand om tomma förpackningar.

Film: Påfyllning av spruta - skyddsutrustning

Skärmdump Film Påfylln

Film: Påfyllning av spruta - skyddsutrustning

På Borgeby fältdagar har man ett flertal år kunnat göra ett test på hur mycket som spills då man fyller på en spruta. Med hjälp av flouroscerande färg och UV-ljus är det möjligt att se det spill som annars inte syns.

Se filmen