Diflufenikankampanjen, som riktar sig mot lantbruket i Skåne, har nu pågått under de tre säsongerna 2018-2020. Under de senaste åren har användningen av diflufenikan i Skåne lett till att ämnet läcker ut i för höga halter i vattendrag. Syftet med kampanjen var att vända den trenden. Det slutgiltiga måttet på om kampanjen varit framgångsrik blir därför om halter av diflufenikan i skånska vattendrag minskat.

Kampanjen intensifierades inför och under det tredje året 2020, och i augusti publicerades ett uppdaterat informationsblad genom Säkert växtskydd med tydligare budskap om nödvändiga åtgärder för att halterna ska sjunka. Under kampanjens gång har det blivit allt tydligare att en sänkning av användningsintensiteten verkar avgörande för att halterna i ytvatten ska sjunka till acceptabla nivåer. Det är även något som kan behöva beaktas i framtida åtgärdsförslag kring diflufenikan.

Vad kan vi säga om kampanjen och resultaten hittills?

Undersökningar genom bland annat Jordbruksverkets tillsynsprojekt i fält hösten 2019 visar en utbredd medvetenhet om och förståelse för diflufenikankampanjen bland lantbrukare, vilket är positivt. Trots detta visar en översiktlig analys av resultat från miljöövervakningen fram till december 2019 att halterna i ytvatten inte har sjunkit till en nivå som bedöms acceptabel i relation till riktvärdet för diflufenikan.

Fortsätt följa villkor och rekommendationer

Med tanke på hur viktig diflufenikan är i resistensstrategier kring ogräsbekämpning är det i alla berördas intresse att användningen sker på ett sätt som inte leder till oacceptabelt höga halter i ytvatten. Det är därför viktigt att även i fortsättninen tillämpa integrerat växtskydd och följa de villkor och ytterligare rekommendationer om förstärkt hänsyn som finns för användning av diflufenikan.

Vad händer nu?

Analysresultaten från miljöövervakningen år 2020 kommer att bli klara under våren 2021, och först då ser vi om halterna ser ut att ha minskat 2020. Fram till dess håller vi tummarna för att kampanjen gett det resultat vi hoppats på. Slutlig utvärdering av om kampanjen nått sitt mål inför eventuellt beslut om fler åtgärder sker 2021. Säkert växtskydd följer upp och återkommer med ytterligare information om det.

Du hittar Säkert växtskydds informationsblad om diflufenikan här.

Diflufenikan är under omprövning i EU

Processer som pågår parallellt med kampanjen

Enligt växtskyddsmedelslagstiftningen 1107/2009 ska alla godkännanden för verksamma ämnen inom EU regelbundet omprövas för att säkerställa hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Diflufenikan är under omprövning just nu och senaste datum för beslut är just nu satt till 2021-12-31. Det är värt att notera att datumet har förlängts upprepade gånger med ett år i taget, på grund av förseningar i EU:s omprövningsprogram för verksamma ämnen.

Om ämnet diflufenikan får ett förnyat godkännande ska nationella produktgodkännanden för växtskyddsmedel med diflufenikan enligt lag omprövas. Om det under omprövningen av ämnet kommit fram ny belastande information från  företaget som söker godkännande så kan det leda till strängare produktvillkor. Det kan vara snävare användningsområden eller i långtgående fall avslag på ansökan om produktgodkännande. Om diflufenikan inte får förnyat ämnesgodkännande kommer produkterna med ämnet att dras tillbaka.

Omprövning av det verksamma ämnet inom EU och den efterföljande omprövningen av nationella produktgodkännanden sker oberoende av diflufenikankampanjen.

Fler nyheter

2022-04-28

Nya listor med avdriftsreducerande utrustning 

Att använda särskilt avdriftsreducerande utrustning är ett enkelt sätt att få säkrare effekter och kortare anpassade skyddsavstånd.

Läs mer
2022-02-28

Länk till DFF-webbinarium

Säkert växtskydd håller ett digitalt seminarium för att följa upp diflufenikankampanjen och du som är lantbrukare och/eller användare av...

Läs mer
2022-02-24

Därför ska du läsa etiketten på växtskyddsmedel

Du läser väl etiketten till de växtskyddsmedel som du använder? Där finns viktig och utförlig information om hur användningen ska gå till.

Läs mer