Avdriftsreducerande utrustning

Användning av avdriftsreducerande utrustning möjliggör att de anpassade skyddsavstånden kan bli kortare och är även ett användningsvillkor för en del preparat.

Fler spruttillfällen och kortare skyddsavstånd med avdriftsreducerande utrustning

SV Bildbank (24)

Fler spruttillfällen och kortare skyddsavstånd med avdriftsreducerande utrustning

Genom att reducera avdriften vid sprutning kan du spruta vid fler tillfällen och med kortare anpassade skyddsavstånd än vad som annars skulle kunna vara möjligt. Användning av avdriftsreducerande utrustning som t.ex. injektorspridare är ett sätt att minska avdriften. I Hjälpredan finns tabeller för att bestämma skyddsavstånden när du använder särskilt avdriftsreducerande utrustning.

Utrustningen måste vara testad och godkänd

Utrustningen måste vara testad och godkänd

För att bli godkänd som avdriftsreducerande utrustning måste tekniken genomgå tester. Särskilt avdriftsreducerande utrustning har i testerna uppvisat avdrift som, jämfört med referensutrustningen, är 25 %, 50 %, 75 %, 90 %, 95 % eller 99 % lägre. En spridare kan för en bomspruta vara godkänd i olika klasser med olika högsta tryck. Säkert växtskydd publicerar listor över särskilt avdriftsreducerande utrustning. Där finns särskilda spridare och vissa sprutmodeller, med specificerade inställningar och villkor. I

 

I Biblioteket hittar du listan över utrustning till bomspruta samt fläktspruta.

Bibliotek

Inställningar för avdriftsreduktion

1.

Spridartyp och storlek

Avdriftsreducerande spridare är i huvudsak olika typer av injektorspridare: lång, kort, vinklad samt två-håls injektorspridare. Därutöver finns s.k. low-drift spaltspridare samt de tryckluftsassisterade spridarna John Deere Twin Fluid och TeeJet Air Jet. Egenskaperna är unika för varje typ, storlek och fabrikat.

 

Kontrollera vid vilka maximala arbetstryck och i vilka klasser den spridare du överväger är godkänd, det skiljer väsentligt mellan typ och fabrikat. Generellt medger långa injektorspridare ett högre tryck än korta av samma storlek.

2.

Bomhöjd

Godkännandet förutsätter 50 cm bomhöjd över grödan. Avdriften ökar med ökad bomhöjd.

3.

Hastighet

Mätningar för godkännandet förutsätter en högsta hastighet av 8 km/h. Däröver ökar avdriften.

4.

Gröda

Några tekniker förutsätter en gröda som samlar upp dropparna och som är minst 30 eller 50 cm hög. Det gäller där fläktluft sätter vätskeduschen i rörelse som Danfoil, Damman Dual Air System eller Hardi Twin.

5.

Släpduk

Vid användning av Släpduk kan avläsning i Hjälpredan göras vid 25 cm bomhöjd, eftersom avdriften reduceras då spridarna sitter lågt och skyddat. Släpduk, nedsänkt och i ständig kontakt med grödan, är godkänd som avdriftsreducerande teknik med vissa spridare och tryck. Om det inte finns någon gröda eller om den är mycket låg ska Släpduken användas med särskilt avdriftsreducerande spridare.

6.

Hardi Twin

Avläsning i Hjälpredan kan göras vid 25 cm bomhöjd med de spridare som används. Detta gäller Hardi Twin med en fläkt. Twin Horse med två fläktar kan ställas in för att vara godkänd som 50 % eller 75 % avdriftsreducerande. Detta förutsätter en gröda som är minst 30 cm hög för 50 % avdriftsreduktion respektive minst 50 cm hög för 75 %. Vissa angivna spridare, spridartryck och luftinställningar måste användas. Vid kortare gröda eller för att åstadkomma 90 % avdriftsreduktion måste du välja spridare som är godkända som särskilt avdriftsreducerande.

7.

Andra inställningar

Oftast anges andra inställningar än de vanliga för utrustningen, t.ex. lägre tryck eller körhastighet. Man kan då eventuellt ändra inställningen vid behandling längre in i fältet. Stora droppar och låga tryck kan ge försämrade effekter vid lägre vätskemängder. Följ anvisningar från preparat- och spridartillverkare för lämplig inställning. Då spridare används vid ett högre tryck än för Särskilt reducerande, avläses det vid Grov duschkvalitet.

8.

Användningsvillkor

Vissa preparat har som användningsvillkor att de endast får användas med särskilt avdriftsreducerande utrustning men att avläsning i Hjälpredan ändå ska göras som att utrustningen inte används. Detta gäller alltid, i hela fältet och oberoende av vindförhållanden. Om inte annat anges, läses skyddsavståndet av vid Grov duschkvalitet i Hjälpredan för bomspruta och vid Klass 0 i Hjälpredan för fläktspruta. Läs på etiketten om detta gäller det preparat du ska använda. Säkert växtskydd publicerar en lista över preparat med särskilda användningsvillkor vid sprutning. 

Du hittar listan bland våra Mest efterfrågade dokument i Biblioteket.

9.

Hur väljer jag?

Ta hänsyn till om det finns känsliga objekt intill fälten eller om du använder preparat där avdriftsreducerande utrustning är ett villkor. Välj mellan avdriftsreducerande spridare som komplement eller att alltid använda dem. Du kan behöva välja bland spridare med olika avdriftsreduktion. Det finns möjligheter att klara 50 –90 % avdriftsreduktion med samma spridare. Vid det låga trycket för 90 % kör du saktare för att behålla samma vätskemängd. Detta gäller om du behöver högre avdriftsreduktion vid en fältkant, känsliga objekt eller om du kan acceptera en lägre kapacitet, exempelvis p.g.a. fältstorlek. När du behöver få inträngning i grödan är det bättre att välja en annan spridare som medger högre tryck. Vinklade spridare och tvåhålsspridare ger ökad inträngning och täckning i grödan.

 

Läs mer om avdriftsreducerande utrustning i vårt informationsblad.