Mest efterfrågat

Om det händer en olycka med växtskyddsmedel gäller det att handla rätt och snabbt.

Som stöd till dig som använder växtskyddsmedel finns nu två klisterdekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand och personolycka. Sätt dekalerna i traktorn eller på sprutan så att de alltid finns med där du behöver dem.

2019-06-24 - 192 kB

Hjälpredan gör att du i fält enkelt kan väga samman de faktorer som mest påverkar vindavdriften, och få fram ett riktvärde för vilket skyddsavstånd du ska hålla. Hjälpredan innehåller tabeller där man direkt kan utläsa lämpligt anpassat skyddsavstånd vid olika temperaturer, vindstyrkor och inställningar av sprutan.

 

2022-11-23 - 5 MB

Vid användning av fläktspruta i fruktodling blir beräkningen av anpassat skyddsavstånd lite annorlunda än för spruta med bom.

2021-11-30 - 2 MB

Listan över avdriftsreducerande utrustning som du kan använda tillsammans med Hjälpredan för fläktspruta. Endast för nedladdning. 

2022-04-28 - 666 kB

Lista över avdriftsreducerande utrustning för lantbruksspruta med bom, bomspruta. Den här kan du använda tillsammans med Hjälpredan för bomspruta. Endast för nedladdning. 

2022-04-28 - 798 kB

Denna lista uppdaterades 2022-01-14 med hjälp av information i Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se. Läs
alltid etikett och bruksanvisning före användning! UPMA-beslut publiceras i Bekämpningsmedelsregistret.

2022-02-22 - 304 kB

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. De finns i två versioner, den här som du fyller i per datum och en som du fyller i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 583 kB

Detta är en sprutjournal anpassad för växthus. Den finns i två versioner, den här som du fyller i per plats och en som du fyller i per datum. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält. 

2020-10-05 - 589 kB

Sprutjournalen finns i två versioner. Den här fyller du i per datum . Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 586 kB

Sprutjournalen finns i två versioner. I denna fyller du i per plats/skifte. Du kan ladda ner och fylla i direkt på datorn eller skriva ut och ta med dig pappret ut i fält.

2020-10-05 - 594 kB

Faktamaterial

Genom att använda avdriftsreducerande utrustning kan de anpassade skyddsavstånden minskas. Användning av utrustningen är dessutom ett användningsvillkor för en del preparat. Läs mer om avdriftsreducerande utrustning i detta informationsblad.

2022-04-28 - 230 kB

En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet kan du läsa hur en inklädd biobädd med uppsamling kan anläggas.

2019-06-14 - 2 MB

En biobädd ska fånga upp rester av växtskyddsmedel och bryta ner dem på plats. För att den ska fungera väl måste man sköta och underhålla den. Hur det görs på bästa sätt lär du dig i detta faktablad.

2022-06-23 - 2 MB

En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet får du veta hur en svensk originalmodell av biobädd kan anläggas.

2019-06-14 - 2 MB

Ett biofilter kan användas till att filtrera vätska från spill vid påfyllning av sprutan. I infobladet får du reda på hur ett biofilter kan anläggas.

2019-10-10 - 2 MB

En biobädd är en utmärkt påfyllningsplats men den kräver underhåll och att den byggs rätt för att fylla sin funktion. 
Broschyren Bygg säkert – biobädd är nu uppdaterad efter de senaste forskningsrönen. Här kan du läsa hur du billigt och enkelt anlägger en biobädd som kan användas som en säker påfyllningsplats. Resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner direkt i biobädden.

2022-06-23 - 3 MB

Få tips på hur du bygger ett säkert och praktiskt förråd för växtskyddsmedel. Saker du bör tänka på är att planera väl, förvara säkert samt att förebygga och förekomma risker.

2019-06-14 - 736 kB

Påfyllning på platta kopplad till gödselbehållare eller annan gjuten platta med uppsamling i tank klassas som säkra påfyllningsplatser. Läs om dimensionering, hållbar konstruktion och annat du bör tänka på för att göra rätt.

2019-06-14 - 683 kB

Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs, och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittar man ibland rester i vattendrag. Läs mer om vad man kan göra åt det i vårt uppdaterade faktablad.

2020-08-25 - 257 kB

Det är mycket att hålla reda på när man ska använda kemiska växtskyddsmedel. Målet är såklart att all användning ska vara så skonsam som möjlig ­ både för miljön och användaren.

Här samlas information om integrerat växtskydd, skyddszoner, sprutteknik, arbetsmiljö samt hjälpmedel vid användningen. Kort sagt, det mesta du behöver hålla koll på i växtskyddsarbetet. Vi som tagit fram skriften arbetar inom projektet Säkert växtskydd, som är ett samarbetsprojekt för olika myndigheter och branschorganisationer. Vi hoppas att skriften kommer att leda till, just det: ett Säkert växtskydd!

2021-06-15 - 2 MB

Den här broschyren från Arbetsmiljöverket beskriver grundskyddet för spruta med bom, ryggspruta, handspruta, fläktspruta och besprutning i växthus.

2022-02-22 - 531 kB

Prosulfokarb ingår i flera viktiga ogräsmedel, men har lätt för att förångas och spridas med vinden. Ämnet har påträffats på svenska frukter och grönsaker, vilket har drabbat odlare hårt. Vid bekämpning i höstspannmål är det därför extra viktigt förhindra oönskad spridning. Nya användarvillkor för höstbekämpning beslutades i maj 2022. Läs detta faktablad om hur du gör.

2022-06-23 - 1 MB

Underhåll och skötsel av sprutan gör att den både fungerar optimalt och håller längre. I skriften får du tips på hur du gör.

2019-06-14 - 17 MB

Läs detta faktablad från HIR Skåne om hur du med hjälp av tekniska lösningar kan minska risken för läckage av kemiska växtskyddsmedel från växthus. 

2021-07-14 - 1 MB

Att hantera kemiska växtskyddsmedel i växthus kräver särskild hänsyn.  De eventuella utsläppen blir mer koncentrerade än i fältodling eftersom att mängden växtskyddsmedel som sprutas ut per arealenhet i växthus är högre än i fält.  Läckage i växthus kan ske utan att det först har passerat markprofilen och kan således ha stor påverkan på halten av växtskyddsmedel i ett vattendrag. Läs HIR Skånes faktablad om hur växtskyddsmedel kan läcka ut från växthus och hur du som växthusföretagare kan identifiera läckagevägar. För tips på tekniska lösningar, se faktabladet ”Tekniska lösningar för att undvika kemiska växtskyddsmedelsläckage”.

2021-07-14 - 987 kB

Hantering av kemikalier i växthus kräver försiktighet så att läckage undviks och därmed skador på miljön. Ett mycket litet kemikaliespill kan förorena en stor mängd vatten.

2019-06-14 - 12 MB

Med ett väl fungerande uppsamlingssystem för vattnet i växthuset minskar riskerna för läckage av växtnäring till mark och vattendrag. Detta ger också ekonomiska besparingar i form av minskade kostnader för gödsel och vatten. Kunskap om att det förekommer läckage av växtskyddsmedel från växthus till vattendrag ökar betydelsen av att sluta systemen i växthusen. Den här skriften har tagit fasta på hur man kan utforma ett uppsamlingssystem som gör det möjligt att omhänderta det returvatten som uppkommer i samband med vattning till kulturen.

2019-06-14 - 9 MB

Vid all hantering av kemikalier är det viktigt att exponeringen blir så liten som möjligt. Ju kortare tid, färre antal gånger och desto mindre volymer du hanterar, desto mindre risk tar du.
Detta faktblad från HIR Skåne ger praktisk information om hur man skapar en bra arbetsmiljö vid hantering av kemiska växtskyddsmedel i växthus. Det är viktigt att arbetsmiljön blir säker både för dig som utför växtskyddsbehandlingen och för dig som hanterar de behandlade produkterna efteråt. 

2022-01-10 - 868 kB

In English

A text about Säkert Växtskydd and Hjälpredan (The Swedish Helper) 

2019-06-14 - 592 kB

Filmer

Ladda hem

I den här filmen visar och berättar rådgivaren hur du kan minska risken för avdrift genom val av munstycke, tryck och bomhöjd.

2019-12-18 - 432 MB
Ladda hem

Spridning nära dräneringsbrunnar ökar risken för läckage av växtskyddsmedel till vatten. I filmen får du veta vad som är viktigt att tänka på vid bekämpning nära brunnar.

2019-06-14 - 432 MB
Ladda hem

I filmen berättar lantbrukaren vad som behöver gås igenom vid en egen teknisk översyn av utrustning för att sprida växtskyddsmedel.

2019-06-14 - 174 MB
Ladda hem

I denna film får du reda på hur du ska hantera använd skyddsutrustning.

2019-06-14 - 47 MB
Ladda hem

I filmen berättar lantbrukaren vad du ska tänka på när du ska hantera tömda dunkar för växtskyddsmedel.

2019-06-14 - 46 MB
Ladda hem

Hjälpredan används för att beräkna det anpassade skyddsavstånd som du behöver hålla vid sprutning. I den här filmen får du veta hur du använder den.

2019-06-14 - 438 MB
Ladda hem

Kalibrering av sprutan görs med fördel en gång per år för att kontrollera att hastighetsmätare och flödesmätare visar rätt. I den här filmen får du reda på hur kalibrering kan göras.

2019-06-14 - 422 MB
Ladda hem

I filmen får du reda på vilken skyddsutrustning som du behöver ha vid körning av bomspruta.

2019-06-14 - 382 MB
Ladda hem

I den här filmen får du veta vilken personlig skyddsutrustning du behöver vid spridning med fläktspruta.

2019-06-14 - 374 MB
Ladda hem

I filmen får du tips om vilken skyddsutrustning du ska använda vid påfyllning och rengörning av sprutan.

2019-06-14 - 410 MB
Ladda hem

Vid Borgeby fältdagar fick besökarna pröva att fylla på en spruta utan att spilla. Se hur bra de lyckades i den här filmen.

2019-06-14 - 353 MB
Ladda hem

I den här filmen får du veta vilken skyddsutrustning du behöver vid sprutning med ryggspruta.

2019-06-14 - 337 MB
Ladda hem

I filmen får du reda på vilken skyddsutrustning som du behöver ha vid bekämpning i växthus.

2019-06-14 - 478 MB
Ladda hem

För att inte växtskyddsmedel ska spridas till den omgivande miljön är det viktigt att hålla både fasta och anpassade skyddsavstånd vid sprutning. I filmen får du veta vad du ska tänka på när det gäller skyddsavstånd. Observera att filmen gjordes innan benämningarna för avståndet ändrades, därför benämns "fast skyddsavstånd" som "markanpassat skyddsavstånd" och "anpassat skyddsavstånd" som "vindanpassat skyddsavstånd".

2019-06-14 - 591 MB
Ladda hem

Detta är den nyaste filmen om skyddsavstånd. I filmen får du veta vad du ska tänka på när det gäller skyddsavstånd. För att inte växtskyddsmedel ska spridas till den omgivande miljön är det viktigt att hålla både fasta och anpassade skyddsavstånd vid sprutning. 

2019-06-14 - 82 MB
Ladda hem

Diflufenikan, eller DFF, ingår i flera växtskyddsmedel mot ogräs i stråsäd. Dock påträffas diflufenikan i allt för höga halter i vattendrag.
Då ämnet verkar genom att hämma fotosyntesen kan vattenväxter ta skada och det i sin tur kan påverka ekosystemet.
I den här filmen får du som odlare råd hur du kan göra för att vidta förstärkt hänsyn vid behandling med DFF.

2021-09-09 - 156 MB
Ladda hem

En biobädd förlorar sin nedbrytande effekt med tiden och materialet behöver bytas ut med jämna mellanrum. I filmen får du se hur du kan göra.

2019-06-14 - 639 MB
Ladda hem

Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att förbättra funktionen hos en äldre spruta. I filmen får du tips på några av de ändringar som kan göras.

2019-06-14 - 576 MB
Ladda hem

Den miljöövervakning som görs i Sverige visar att fynd av bekämpningsmedel återfinns i våra vattendrag. kring Vemmenhögsån i Skåne har man lyckats få ner halterna genom att förbättra sin hantering av växtskyddsmedel.

2019-06-14 - 360 MB
Ladda hem

I den här filmen får du veta hur hur du som växthusföretagare minskar risken för att växtskyddsmedel läcker ut i omgivningen. Klara Löfkvist från HIR Skåne visar hur en säker påfyllning och tvätt av sprutan kan gå till i växthus. 

2021-08-09 - 801 MB