Skyddsvärda objekt

I och runt fälten finns miljöer och objekt som man ska ta hänsyn till vid spridning av växtskyddsmedel. Det kan vara livsmiljöer för olika växt- och djurarter eller andras hälsa och egendom.

Småbiotoper som omfattas av biotopskyddet

Småbiotoper som omfattas av biotopskyddet

Småbiotoper som omfattas av biotopskyddet i hela landet är exempelvis stenmurar, odlingsrösen, pilevallar och alléer. Biotopskyddet innebär att det är Särskild hänsyn som gäller när du räknar ut anpassat skyddsavstånd. Hela listan över biotoper som är skyddade i hela landet eller som kan skyddas av länsstyrelser och kommuner finns hos Naturvårdsverket.

Bostadstomter, lekplatser, skolor och förbipasserande

Bostadstomter, lekplatser, skolor och förbipasserande

 • Välj Särskild hänsyn i Hjälpredan när du beräknar ditt anpassade skyddsavstånd.
 • Välj om möjligt en tidpunkt för sprutning när så få personer som möjligt är ute och finns nära dina odlingar.

Åkerholmar, våtmarker och småvatten

SV Bildbank (45)

Åkerholmar, våtmarker och småvatten

Åkerholmar

Åkerholmar är mycket artrika miljöer. Där är lokalklimatet gynnsamt för många olika djur- och växtarter som trivs i det öppna jordbrukslandskapet.

Du får inte använda växtskyddsmedel på åkerholmen och ska hålla skyddsavstånd vid sprutning. Använd Hjälpredan när du beräknar det anpassade skyddsavståndet och läs av för Särskild hänsyn. 

 

Våtmarker och småvatten

Våtmarker och småvatten bidrar med många viktiga ekosystemtjänster. De kan:

 

 • Binda koldioxid
 • Rena vatten
 • Fungera som översvämningsskydd
 • Fungera som livsmiljö och spridningskorridorer för växt- och djurarter

De kan bestå av kärr, gölar, öppna diken, naturliga bäckfåror, dammar, märgelgravar och översilningsmarker. Även för dessa miljöer är det Särskild hänsyn som gäller.

De fasta avstånden som minst ska hållas vid spridning av växtskyddsmedel är:

SV Bildbank (10)

De fasta avstånden som minst ska hållas vid spridning av växtskyddsmedel är:

 • Minst 2 m till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar.
 • Minst 6 m till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.
 • Minst 12 m till dricksvattenbrunnar.

  Var uppmärksam på att en del preparat har användningsvillkor som kräver större skyddsavstånd än dessa till vatten. Använd Hjälpredan när du beräknar det anpassade skyddsavståndet.

Växthus och omkringliggande odlingar

LRF Växthus

Växthus och omkringliggande odlingar

 • Växthusodlade växter kan vara mycket känsliga för ogräsmedel. Spruta aldrig med ogräsmedel om vinden ligger på mot ett växthus.
 • Välj Särskild hänsyn i Hjälpredan när du beräknar ditt anpassade skyddsavstånd vid användning av andra preparat än ogräsmedel.
 • Kontakta växthusodlaren i samband med bekämpning nära växthuset.
 • Visa hänsyn om dina fält gränsar till ekologiska odlingar eller om den omgivande grödan är känslig för det preparat som ska användas. Du ska då välja Särskild hänsyn i Hjälpredan när du beräknar ditt anpassade skyddsavstånd

Dräneringsbrunnar, Naturbetesmarker och ängar

Dräneringsbrunnar, Naturbetesmarker och ängar

Dräneringsbrunnar

Spridning för nära dräneringsbrunnar kan innebära risk för läckage via ledningar ut till vattendrag. Därför är det viktigt att hålla det minsta tillåtna avståndet på 2 meter. Tänk på att stänga av sprutan i tid innan du passerar brunnen. Locket till brunnen ska vara helt och inte glipa.

 

Naturbetesmarker och ängar

Naturbetesmarker och ängar är mycket artrika marker och många ovanliga arter återfinns här. Markerna har ofta använts länge till bete eller slåtter, ibland i 100-tals år, och vegetationen är till stor del opåverkad av gödsling. Artsammansättningen har skapats genom den långvariga hävden och den låga vegetationen gör att många arter kan samsas utan att skugga varandra.

Du får inte sprida växtskyddsmedel på markerna. Hjälpredan används för att beräkna det anpassade skyddsavståndet. Du ska välja Särskild hänsyn vid beräkningen om slåtter- eller betesmarken har miljöersättning för betesmarker och slåtterängar.

Biodlingar och vilda pollinatörer

Biodlingar och vilda pollinatörer

 • Sprid aldrig preparat som är giftiga för pollinatörer då grödan eller ogräsen i fält blommar.
 • Vid användning av preparat som är giftiga för pollinatörer ska uppgift om blommande gröda antecknas i sprutjournalen.
 • Även om grödan inte blommar, kontrollera att inga bin flyger över fältet innan besprutning, spruta då hellre på kvällen när bina inte längre är aktiva.
 • Följ de rekommendationer som finns på preparatets etikett.
 • Har du en bigård till granne, kontrollera att bina inte flyger över ditt fält när de till exempel ska till ett blommande rapsfält när du ska spruta.
 • Välj Särskild hänsyn i Hjälpredan när du beräknar ditt anpassade skyddsavstånd mot en bigård

Spridningsvägar

SV Bildbank (44)

Spridningsvägar

Läs mer om Spridningsvägar

Gynna nyttodjur

Gynna nyttodjur

Läs mer om Gynna nyttodjur