Gynna nyttodjur

En stor artrikedom nära uppodlad mark kan ge stora vinster för brukaren förutom att vi alla gynnas av och vill ha en rik biologisk mångfald.

Gynna nyttodjur

Gynna nyttodjur

Pollinerande insekter hjälper till att öka och förbättra skörden. Andra nyttodjur angriper skadedjur och kan minska behovet av kemisk bekämpning. 

Utplacering av halmbalar

Halmbalar fungerar som bon och skydd för pollinerande humlor och andra nyttoinsekter. Placera dem på stora skiften där det är långt mellan åkerholmar och fältkanter. Halmbalarna blir bättre bon med tiden, så låt dem gärna ligga på samma plats så länge som möjligt.

Blommande och bärande träd och buskar

Blommande vegetation och vegetation som ger bär drar till sig pollinatörer och ger föda, bo- och sångplats åt fåglar. Spara träden och buskarna i fältkanterna när du röjer sly. Enstaka grenar kan kapas för att öka framkomligheten. Bra träd och buskar är sälg, slån, hagtorn, fläder, oxel och rönn. Så gärna hankloner av sälg, deras pollen är en viktig första födokälla på våren till humledrottningar och andra insekter.

Hjälp fåglarna trivas på fältet

  • Kör runt eller flytta fågelbon som du hittar under arbete i fält.
  • Vårplöj om du kan- stubbåkern ger mat åt fåglar under senhöst och vinter.
  • Lämna en oskördad bit mark, det ger vintermat åt fåglar. Helst ska den lämnas nära skyddande träd eller buskar.
  • Gör en lärkruta - rutorna underlättar för sånglärkorna att hitta föda till sina ungar på våren. 
  • Bekämpa bara insekter vid behov- vissa fågelarter är beroende av insekter i fält som föda.

Skalbaggsås

I skalbaggsåsar trivs naturliga fiender till bland annat bladlöss, som jordlöpare och spindlar. Så in 2 till 4 meter breda och några hundra meter långa remsor i fältet. Gör gärna åsen upphöjd. Så in fleråriga örter som cikoria och baljväxter blandat med tuvbildande gräs som timotej och hundäxing. Var försiktig med kemisk bekämpning intill åsen och håll minst 6 meters avstånd vid användning av insektsmedel.

Blommande skyddszoner och sprutfria kantzoner

En blommande skyddszon drar till sig pollinatörer och det kan bidra till bättre skördar. Även naturliga fiender till skadeinsekter trivs i zonerna. Placera kantzonerna mot vilt- och fågelrika miljöer som betesmarker, diken och fältkanter med buskar och träd och gör dem gärna ca 6 meter breda.

  • Om du vill så ettåriga grödor kan du t.ex. välja honungsört och perserklöver. Du kan behöva putsa skyddszonen innan skörd av huvudgrödan för att undvika frön i trösktanken.
  • Om du vill så fleråriga grödor kan du t.ex. välja getärt, rödklöver, lusern och cikoria i blandning med tuvbildande och konkurrenssvaga gräs. Putsa eller skörda efter blomning.
  • Du kan också välja att blanda ettåriga och fleråriga växter. Putsa eller skörda då efter första årets blomning så kan de fleråriga växterna få bättre fart.