Gynna nyttodjur

En stor artrikedom nära uppodlad mark kan ge stora vinster för brukaren förutom att vi alla gynnas av och vill ha en rik biologisk mångfald.

Gynna nyttodjur

LRF Miljöhänsyn

Gynna nyttodjur

Pollinerande insekter hjälper till att öka och förbättra skörden. Andra nyttodjur kan begränsa skadegörare och på så vis minska behovet av kemisk bekämpning. 

Utplacering av halmbalar

Halmbalar fungerar som bon och skydd för pollinerande humlor och andra nyttoinsekter. Placera halmbalarna i fältkanter, vid kraftledningsstolpar, bryn, märgelgravar, lähäckar eller andra småbiotoper. Det är bra om de ställs i närheten av pollen- och nektarrika miljöer. Ställ ut dem två och två med gavlarna mot varandra och ta bort rep eller nät som sitter runt omkring dem. Halmbalarna blir bättre bon med tiden, så låt dem gärna ligga på samma plats så länge som möjligt.

Blommande och bärande träd och buskar

Blommande och bärande träd och buskar drar till sig pollinatörer och ger föda, bo- och sångplats åt fåglar. Spara blommande och bärande träd och buskar i fältkanterna när du röjer sly. Enstaka grenar kan kapas för att öka framkomligheten. Bra träd och buskar är sälg, slån, hagtorn, fläder, oxel och rönn. 

Hjälp fåglarna trivas på fältet

  • Kör runt eller flytta fågelbon som du hittar under arbete i fält.
  • Vårplöj om du kan- stubbåkern ger mat åt fåglar under senhöst och vinter.
  • Lämna en oskördad bit mark, det ger vintermat åt fåglar. Helst ska den lämnas nära skyddande träd eller buskar.
  • Gör lärkrutor i ditt höstvete, lyft såmaskinen på en fem meters sträcka när du sår, två gånger per hektar - rutorna underlättar för sånglärkorna att hitta föda till sina ungar på våren. 
  • Bekämpa bara insekter vid behov- de flesta fågelarter föder upp sina ungar med insekter och andra småkryp. 

Skalbaggsås

I skalbaggsåsar trivs naturliga fiender till bland annat bladlöss, som jordlöpare och spindlar. Så in 2 till 4 meter breda och några hundra meter långa remsor i fältet. Gör gärna åsen upphöjd. Så in fleråriga örter som cikoria och baljväxter blandat med tuvbildande gräs som timotej och hundäxing. Var försiktig med kemisk bekämpning intill åsen och håll minst 6 meters avstånd vid användning av insektsmedel.

Blommande och sprutfria kantzoner

En blommande kantzon drar till sig pollinatörer och det kan bidra till bättre skördar. Även naturliga fiender till skadeinsekter trivs i zonerna. Placera kantzonerna mot vilt- och fågelrika miljöer som betesmarker, diken och fältkanter med buskar och träd och gör dem gärna ca 6 meter breda.

  • Om du vill så ettåriga grödor kan du t.ex. välja honungsört och doftklöver. Du kan behöva putsa skyddszonen innan skörd av huvudgrödan för att undvika frön i trösktanken.
  • Om du vill så fleråriga grödor kan du t.ex. välja rödklöver, lusern och cikoria. Putsa eller skörda efter blomning så blommar den om.
  • Du kan också välja att blanda ettåriga och fleråriga växter. Putsa eller skörda då efter första årets blomning så får de fleråriga växterna bättre tillväxtförhållanden.

Material från Jordbruksverket

SV Bildbank (9)

Material från Jordbruksverket

Du kan läsa mer om hur du gynnar nyttodjur i Jordbruksverkets skrifter:

Halmbalar till Humlor 

Buskar och träd behövs på slätten

Gynna Fåglar

Så anlägger du en skalbaggsås

Blomsterremsor på slätten

Länk till Jordbruksverkets webbutik:Ett rikt odlingslandskap