Du som användare av växtskyddsmedel är ansvarig för att inte orsaka skada eller påverkan på omgivande miljö när du sprutar. Du ska alltid hålla de skyddsavstånd till omgivningen som behövs för att oavsiktlig spridning genom vindavdrift och marktransport ska bli så liten som möjligt.

Var hittar jag hjälpredan?

Ladda ner Hjälpredan som mobilapp från App Store eller Google Play. Alternativt ladda ner den i pdf-format eller beställ hem den från Biblioteket.

Varför Hjälpredan?

Hjälpredan är ett bra hjälpmedel för att uppfylla den lagstiftning som finns kring anpassade skyddsavstånd och användning av den är även ett vanligt användningsvillkor för många preparat. Vi är det enda landet i Europa som inte har fasta skyddsavstånd till vatten kopplade direkt till varje preparat. Hjälpredan är ett hjälpmedel som gör att vi under gynnsamma förhållanden kan spruta närmare vattendrag och annat i vindriktningen som kräver särskild hänsyn än vad vi skulle kunna göra om detta hjälpmedel inte fanns. Alternativet till Hjälpredan är alltså fasta skyddsavstånd, varierande för varje preparat, på båda sidor av vattendrag oberoende av vindriktning och som oftast skulle vara större än det som går att räkna ut med Hjälpredan.

Hjälpredan är baserad på ett stort antal vetenskapliga

försök som har gjorts vid SLU. I beräkningarna som ligger till grund för den accepteras att en viss mängd hamnar utanför fältet. För avläsning under Allmän
hänsyn gäller att max 4 % av ett preparats högsta dos får hamna på ett avstånd av 5 m utanför fältet och för avläsning under Särskild hänsyn gäller att max 1
% av ett preparats högsta dos får hamna 5 m från det besprutade området.

För att kunna bestämma ett anpassat skyddsavstånd behöver du:

 • Hjälpredan
 • Termometer
 • Vindhastighetsmätare
 • Vindriktningsvisare

Hur räknar du ut det anpassade skyddsavståndet med Hjälpredan?

1. Notera vilken duschkvalitet och avdriftsreducering de spridare du ska använda dig av har.

2. Mät temperatur, vindhastighet och vindriktning i fält. Gå in på den flik i Hjälpredan som visar uppmätt temperatur och vindhastighet. I vårt exempel här mäter vi 15 °C och 3 m/s.

3. Bestäm om Allmän eller Särskild hänsyn gäller. I exemplet här väljer vi Särskild hänsyn då ett grödan är känslig för det använda ogräsmedlet.

hjalpreda_instruktion2.jpg

Särskild hänsyn gäller för sprutning med alla typer av växtskyddsmedel intill:

 • sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor
 • bostadstomter, förskolor och skolor
 • ekologiska odlingar och odlingar som använder biologiska bekämpningsmedel (inkl. växthus)
 • slåtter- och betesmark som erhåller särskilt stöd för bevarande av biologisk mångfald 
 • skyddade områden och biotoper (t.ex. naturreservat, åkerholmar eller stenmurar i jordbruksmark)
 • dricksvattenbrunnar

Ogräsmedel intill:

 • Odlingar med grödor som är känsliga för det medel som sprutas (inkl. växthus)

Bigiftiga medel intill:

 • Blommande grödor
 • Bigårdar

4. Bestäm vilken dos du använder. Hel dos är den högsta dosen oavsett användningsområde som anges på preparatets förpackning. Du bestämmer din dos i förhållande till den. I exemplet visas halv dos.

5. Välj kolumn för den aktuella duschkvalitén. I tabellerna anges tre duschkvaliteter: fin, medium och grov gäller för ”vanliga spaltspridare”. För särskilt avdriftsreducerande utrustningar (50 %, 75 % och 90 %) finns en del i tabellen, med grön bakgrund. I exemplet används mediumdusch.

6. Bestäm rad för bomhöjd. Tre alternativa bomhöjder anges i vänsterkanten av tabellen. I exemplet använder vi 60 cm bomhöjd. Använder du avdriftsreducerande utrustning läser du av avståndet i den gröna kolumnen.

7. Här hittas slutligen riktvärdet för det skyddsavstånd som ska hållas. I Exemplet är det alltså 16 meter till grödan som är känsligt för preparatet under rådande förhållanden.

 

 

Film: Hjälpreda
Filmen berättar om hur du använder Hjälpredan för att beräkna det anpassade skyddsavstånd som ska hållas vid sprutning.