Odling i växthus

Eftersom en liten mängd spill av växtskyddsmedel kan förorena stor mängd vatten är det viktigt att hantera medlen rätt när man arbetar i växthus. Det är även viktigt att tänka på att man hanterar sprutan rätt, skyddar sig själv och förvarar kemikalierna på rätt sätt.

Odling i växthus - hantera växtskyddsmedel och minska risken för läckage

Filminselning 2012 (1)

Odling i växthus - hantera växtskyddsmedel och minska risken för läckage

Växthus har länge betraktats som slutna system, men på senare tid har studier visat att det kam ske ett visst läckage av växtskyddsmedel även från växthus. En säker hantering är viktig för att skydda miljön och hälsan.

Till Hantera läckage

Risk för läckage från växthus

Risk för läckage från växthus

Mätningar och studier har visat att det finns risk att växtskyddsmedel som använts i växthus kan leta sig ut i kringliggande vattendrag. Hur dessa läckage ska åtgärdas och hanteras kräver till viss del mera forskning. Men redan nu är det viktigt att se över växthusen, risker som särskilt har blivit identifierade där läckage kan finnas är följande områden:

  • i bevattningssystem som saknar uppsamling och recirkulering
  • i recirkulerande system som inte är täta
  • vid rengöring av olika delar i det recirkulerande systemet såsom filter, bevattningsbassänger/cisterner
  • när växtskyddsmedel vattnas ut via bevattningsvattnet
  • när växtskyddsmedel fylls på sprutan
  • vid förvaring av preparat
Greppa Näringen - Modul 13A

Hantering av kemikalier i växthus

Hantering av kemikalier i växthus

Eftersom en liten mängd spill av växtskyddsmedel kan förorena stor mängd vatten är det viktigt att hantera växtskyddsmedel rätt när man arbetar i växthus. Det är även viktigt att man hanterar sprutan rätt, skyddar sig själv och förvarar kemikalierna på ett säkert sätt.

Säkert sprutarbete

Säkert sprutarbete

Ett bra bekämpningsarbete ska se till att effekten av behandlingen blir den önskade. En effektiv sprutteknik minskar risken för överanvändning och kemikalieläckage. Eftersom man i växthus använder mycket vätska per ytenhet vid växtskyddsinsatser finns det en stor risk för läckage.

 

Det är viktigt att underhålla sin sprututrustning och regelbundet kontrollera den. Numera finns det krav på godkända funktionstest vart tredje år för flertalet spruttyper. De nya reglerna kräver också att du själv gör en översyn av din utrustning minst en gång om året.

Skydda dig rätt

Filminselning 2012 (12)

Skydda dig rätt

Att det är riskabelt att exponeras för kemikalier är väl känt och det är därför viktigt att skydda sig. Det är viktigt att följa preparatets återinträdestider och krav på skyddsutrustning efter utförd bekämpning i växthus. Detta för att de som ska jobba i växthuset inte exponeras för kemikalier.

Därtill är det viktigt att tänka på att välja ett bra material i skyddsutrustningen, att byta ut utrustningen i tid och att rengöring genomförs ordentligt.

Läs mer om detta hos Arbetsmiljöverket.

Till Arbetsmiljöverket

Förvaring av kemikalier

Förvaring av kemikalier

Förvaring av kemikalier ska ske på sådant sätt att riskerna minimeras. Växtskyddsmedel som används i yrkesmässigt spridning ska lagras i ett invallat utrymme eller invallad behållare med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill, för att minimera risken för läckage och spridning till miljön. Det är till exempel bra att ha nära mellan kemikalieförråd och påfyllningsplats för att underlätta hanteringen vid påfyllning och minimera riskerna.

Tillblandning av sprutvätska

Tillblandning av sprutvätska

Platsen där tillredning av sprutvätska sker ska vara praktisk och möjliggöra en miljömässigt säker hantering. Detta gäller vid uppmätning, påfyllning samt vid tvätt av spruta. Lämplig plats för detta är:

 

  • Helgjuten platta med uppsamling i tank
  • Portabel och säker påfyllningsplats
  • Biobädd (om den är inklädd)
Läs mer

Recirkulering och uppsamlingssystem för växthusodling

Recirkulering och uppsamlingssystem för växthusodling

För att minimera risken för läckage i växthuset kan bevattningsvattnet recirkuleras. För detta krävs uppsamlingssystem som gör det möjligt att omhänderta det returvatten som uppkommer i samband med bevattning. Detta innebär också besparingar i form av minskade kostnader för gödsel och vatten.

 

Mer om de olika uppsamlingssystemen, vilka kostnader de innebär samt tabeller över fördelar och nackdelar med systemen finns i broschyren.

Se Broschyren

Läs mer om risken för läckage

Läs mer om risken för läckage

Svenska försök

I Sverige har ett projekt genomförts i samarbete mellan bland annat SP, Enheten för jordbruk och livsmedel (före detta JTI), Grön Kompetens och LRF för att titta närmare på läckage av växtskyddsmedel från växthus och hårdgjorda ytor.

Rapporten från SP (JTI) och LRF finns här: 

"Kemiska växtskyddsläckage från växthus- och plantskoleproduktion - och hur dessa kan förebyggas"

 

Naturvårdsverket har gjort försök med mätningar av substanser från växtskyddsmedel i anslutning till växthus.

Rapporten finns här: 

”Karaktärisering av kemikalieläckage, dess halter och transportvägar från växthus och andra hårdgjorda ytor”

 

En möjlighet att minska läckage från hårdgjorda odlingsytor i växthus och plantskolor är att använda någon form av filtermaterial som kan samla upp rester av kemikalierna. En studie vid SLU har gjorts på tre möjliga filtermaterial; bark, biokol och torv.

Hela rapporten finns här: 

”Filtermaterial mot kemikalieläckage”