Väder

I samband med sprutning är det viktigt att ta hänsyn till rådande väderlek, både före, under och efter.

Före sprutning

Väderleken påverkar

Innan sprutning bör man ta hänsyn till hur vädret har varit innan och hur det kommer att vara under och efter sprutning. Väderleken påverkar preparatens effekt och riskerna för påverkan på miljön.

Luftfuktighet och nederbörd

Under sommartorka kan det bildas sprickor i jorden vilket ökar risken för utlakning av växtskyddsmedel genom markprofilen. Då bör man om möjligt undvika att spruta.

 

Under torra perioder kan växterna öka sitt vaxartade bladskikt vilket försvårar för preparaten att verka. Därför kan det då även vara olämpligt att använda sig av reducerade doser.

Ljus och temperatur

Hög temperatur och mulet väder minskar tjockleken på bladens vaxskikt vilket underlättar för preparaten att verka. Reducerade doser kan då användas.

Årstiden

Jämn nederbörd och höga temperaturer i luft och mark underlättar nedbrytningen av preparat. Därför är sprutning bättre på våren än på hösten med avseende på negativa miljöeffekter. Om sprutning ändå måste utföras på hösten bör man inte spruta senare än i slutet av oktober.

Väderprognoser

Det är viktigt att hålla koll på väderprognoserna innan sprutning och har du dessutom en egen klimatstation blir prognoserna fältspecifika. Finns risk för regn ska sprutning inte utföras eftersom det finns risk för sämre effekt men framför allt risk för läckage av växtskyddsmedel genom ytavrinning på marken.

 

Det finns prognostjänster som är specialanpassade för lantbruk att använda sig av. Många prognosmodeller och bekämpningsnycklar kräver egna mätningar av väderförhållanden. En egen mätstation kan minska behovet av kemisk bekämpning då det är lättare att förutsäga risken för angrepp.

Under sprutning

Förändringar

Under sprutning är det viktigt att iaktta förändringar i vädret. Tilltar vinden i styrka under pågående arbete kan det t.ex. bli aktuellt att beräkna ett nytt anpassat skyddsavstånd.

Ljusintensitet och temperatur

Mycket ljus och hög temperatur påverkar selektiviteten och bidrar till en ökad risk för skador på grödan. Risken är särskilt stor vid användning av kontaktverkande ogräsmedel. Hög temperatur ökar dessutom risken för avdunstning, speciellt i samband med låg luftfuktighet. Det kan vara en god idé att vänta till kvällen med att spruta vid dessa förhållanden eftersom både ljusintensitet och temperatur minskar.

Vissa preparat kräver en viss temperatur för att kunna verka. Läs på förpackningen innan sprutning.

Vindhastighet och vindriktning

Vindavdriften vid sprutning ökar med vindhastigheten och temperatur. Det anpassade skyddsavstånd som ska hållas i vindriktningen beräknas med hjälp av vindriktningsvisare, termometer, vindhastighetsmätare och Hjälpredan. Hjälpredan finns både som broschyr och app för Android och iPhone. Vid hög vindhastighet visar Hjälpredan stora skyddsavstånd, vilket ger både dålig effekt av bekämpningen och högre risk för att växtskyddsmedel sprids till miljön. Då är det bättre att vänta med bekämpningen tills dess att vinden avtar.

Läs mer om anpassade skyddsavstånd här.

Efter sprutning

Håll koll på väderprognosen

Vädret efter sprutning kan påverka både preparatets effekt och risker för läckage till miljön. Därför är det även viktigt att hålla koll på hur vädret kommer att bli den närmaste tiden efter utfört arbete.

Nederbörd

Regn strax efter sprutning kan leda till försämrad effekt och läckage av växtskyddsmedel till miljön men med mycket små nederbördsmängder är det ingen fara. Läs på preparatets märkning hur lång tid det tar för preparatet att verka och om det finns rekommendationer om en regnfri period efter sprutning. En del preparat kan behöva någon regnfri timme för full effekt, medan andra kan behöva flera timmar.

Ljusintensitet och temperatur

Höga temperaturer och starkt solsken direkt efter bekämpning kan öka riskerna för skador på grödan. Om det är risk för sådant väder kan det vara bra att vänta till kvällen med att spruta eftersom både temperatur och ljusintensitet då minskar.