Olycka

Det är inte alltid som man reagerar rationellt och handlingskraftigt i en krissituation så det är alltid bra att vara påläst innan olyckan väl sker. Konsekvenserna av en olycka riskerar att bli särskilt stora när du hanterar koncentrerade preparat eller stora mängder sprutvätska.

Åtgärd

SV Bildbank (33)

Åtgärd

De skador som inträffat beror ofta på att en förpackning eller utrustningen gått sönder. Det är den som ansvarar för eller utför växtskyddsarbetet på gården som är skyldig att känna till hur olycksfall ska åtgärdas. Vid olycka är det viktigt att du kontrollerar vad som står på säkerhetsdatabladet. Här följer några enkla regler.

Vid personolycka

SV Bildbank (40)

Vid personolycka

Tänk på att alltid ringa 112 omedelbart vid en allvarlig olycka

 

  • Avbryt arbetet omedelbart. Se till att den som skadats kommer ut i frisk luft och till en lugn plats. 
  • Ta reda på vilket preparat som använts. Läs på preparatets säkerhetsdatablad om vad som gäller vid inandning, hudkontakt, ögonkontakt eller förtäring.
  • Tag av förorenade kläder och skor. Tvätta huden med rikligt med vatten. Vid stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten.
  • Tillkalla hjälp. Ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen eller ambulans. Tag med säkerhetsdatablad till läkare.