Rengöring

Rengöring direkt i fältet är säkert, enkelt och snabbt.

Rengöring av sprutekipaget

SV Bildbank (12)

Rengöring av sprutekipaget

Genom att sprida ut sköljvattnet i grödan undviker du att få höga koncentrationer på en plats. Man kan även tvätta ekipaget på biobädden eller på platta med
uppsamling men tänk på att det inte är lämpligt att släppa ut stora mängder sprutvätska eller rengöringsvatten där.

 

Vid rengöring av sprutor på fältet behövs färskvatten i sköljtank på sprutan eller följebil. Variera platsen för rengöringen så minskar risken för punktbelastningar. Det är värt pengarna att hålla sprutan ren. En skördereduktion på 10 % som kan ha orsakats av en dåligt rengjord spruta är ofta svår att upptäcka med blotta ögat.

Skapa en rutin för regelbunden tankrengöring och använd tankrengöringsmedel. Läs etiketten noggrant och följ instruktionerna. Gör alltid ren sprutan direkt efter avslutat arbete. Notera i journalen när tankrengöring sker.

 

Glöm inte att det även vid rengöring är viktigt att hålla tillräckliga skyddsavstånd till  vattendrag och brunnar.

Sköljvattentanken bör vara minst 10 % av spruttankens volym eller, om man känner till hur stor restvolym som uppstår i sprutan, 10 ggr restvolymen.

Effektiv rengöringsrutin

Effektiv rengöringsrutin

Kör sprutan helt tom

Stäng av omrörningen mot slutet för att tömningen ska bli mera fullständig. Starta omrörningen igen då sprutan är tom och rengöringsvattnet ska fyllas på.

 

Späd ut resterna

Rester i tank, pump, slangar och rör späds med 1/3 av vattnet i sköljvattentanken. Cirkulera vätskan i systemet under någon minut så att alla delar blir genomsköljda. Sprid ut sköljvätskan i fält eller på annan biologiskt aktiv mark. Tänk på att det är full dos som sprids de första 50–100 m. Sprid sköljvätskan ”tunt” dvs. med ett lägre tryck och en något högre körhastighet. Stäng av omrörningen mot slutet.

 

Skölj runt med nytt vatten

Fyll på med resterande 1/3 av vattnet i sköljvattentanken. Använd tankdiskmunstycket och låt vätskan cirkulera i alla ledningar. Sprid ut i fältet. Stäng av omrörningen mot slutet.

 

Parkera säkert och fyll på vatten

Parkera spruta och traktor på påfyllningsplatsen eller under tak. På sprutekipagets utsida finns rester av växtskyddsmedel som annars riskerar att tvättas av vid regn. Fyll sprutan med 50–100 liter rent vatten så att sprutan hålls fuktig och rester inte torkar in.

 

Tillägg – rengöringsmedel

Vid preparatbyte och inför vinterförvaring krävs ytterligare rengöring av sprutan med särskilt rengöringsmedel. Följ anvisningarna på rengöringsmedlets etikett. Även detta sköljvatten ska spridas på ett säkert sätt, dvs. i fält eller på annan biologisk aktiv mark, dock ej skyddszoner. Avsluta rengöringen med en ny tredelad sköljning enligt rutinen ovan.

 

Tänk på att:

  • Även små spill kan ge skadliga halter för vattenlevande organismer.
  • Då ett droppskydd lossnar rinner det ofta ut flera deciliter sprutvätska.
  • Öppna inte bottenpluggen förrän efter rengöring och då på säker plats. I sumpen på en ”tom” spruta kan det i värsta fall finnas 30–60 l sprutvätska kvar.
  • Kontrollera drag och lyftarmar. Fel lutning kan ge stora restmängder i tanken.
  • Använd skyddsutrustning vid rengöring.