Fasta skyddsavstånd

Fasta skyddsavstånd fungerar som skydd mot ytavrinning och marktransport av växtskyddsmedel från åkern. Hur stor risken är för ytavrinning och transport genom marken avgör vilket fast skyddsavstånd som krävs till olika vattenmiljöer.

Tänk på att:

Tänk på att:

 • Hålla de fasta skyddsavstånden.
 • Undvik bekämpning vid risk för regn.
 • Var extra försiktig på lutande mark och på lätta jordar.
 • Utnyttja prognos- och varningstjänsten.
 • Undvik sena höstbekämpningar.

Du ska minst hålla följande fasta skyddsavstånd:

SV Bildbank (45)

Du ska minst hålla följande fasta skyddsavstånd:

 • 2 m till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar.
 • 6 m till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.
 • 12 m till dricksvattenbrunnar.

Vid användning av vissa preparat finns det krav på bevuxna kantzoner intill vattenmiljöer.

Öka skyddsavståndet vid lutning

Öka skyddsavståndet vid lutning

Faktorer som påverkar risken för läckage av växtskyddsmedel till vatten är fältets lutning, sprickbildningar i marken, bevuxen eller obevuxen markyta, markpackning samt växtskyddsmedlets egenskaper. Skyddsavstånden kan alltså behöva ökas då marken lutar kraftigt mot öppna diken, sjöar eller vattendrag.

 

 • Vid kraftig lutning på 10 % bör det dubbla skyddsavståndet hållas och vid mycket kraftig lutning på 20 % bör 4 gånger längre skyddsavstånd hållas.
 • Öka skyddsavståndet om medlet som används är giftigt för fisk eller vattenlevande organismer. Läs på förpackningen.
 • Om det finns risk för kraftigt regn strax efter planerad spridning bör du helt avstå från den spridningen och avvakta bättre väder.

 

Läs mer på Jordbruksverkets informationsblad "Skyddszoner och skyddsavstång i odlingslandskapet. 

Läs mer

Film: Dräneringsbrunnar

Skärmdump Film Dräneringsbrunn

Film: Dräneringsbrunnar

I filmen "Dräneringsbrunnar - håll skyddsavstånd!" berättar Anette Bramstorp som är rådgivare på HIR Malmöhus vad som är viktigt att tänka på när det gäller dräneringsbrunnar när man sprutar.

Se filmen