Förpackning

Tomma rengjorda plastförpackningar kan lämnas till energiutvinning på särskilda insamlingsställen.

Tomma förpackningar

Tomma förpackningar

Planera redan från början för en plats för tomma förpackningar, till exempel nätbur eller 1000-liters plastcontainer under tak, soptunna, traktorvagn i vagnskjulet eller abonnerad container. Ordning och reda i avfallshanteringen minskar riskerna för dig själv, den yttre miljön och för obehöriga.

 

SvepRetur tar emot rena förpackningar, ta reda på hur och när på www.svepretur.se. Observera att förpackningarna ska vara rengjorda, dropptorra och att locken lämnas separat. Dunkar för växtskyddsmedel går till energiutvinning.

 

Ej rengjorda förpackningar sorteras som farligt avfall. Ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för information om var avfallet kan lämnas, kostnad och hur det ska förpackas.

Rengöring

SV Bildbank (43) Beskuren

Rengöring

  • Dunkar för växtskyddsmedel rengörs omgående efter tömning. Fyll förpackningen med 1/5 vatten, sätt på locket och skaka, häll sedan sköljvätskan direkt i sprutan.
  • Upprepa sköljproceduren minst tre gånger med vatten. Låt förpackningen rinna av (upp och ner) tills den är dropptorr.
  • Några droppar skumdämpare i sköljvattnet underlättar sköljningsproceduren.

Om leverantören lämnar särskilda anvisningar ska dessa följas.

Läs mer hos Svenskt Växtskydd om hantering av förpackningar för växtskyddsmedel.

Till Svenskt växtskydd

Återvinning

Återvinning

Utsäde som kommer i storsäck - kan plasten återvinnas?

Ja. Under förutsättning att säcken (både inner- och yttersäck) är väl tömd och inte innehåller några rester av betat utsäde. Väl tömda förpackningar för utsäde som har behandlats med växtskyddsmedel är inte att betrakta som farligt avfall och kan lämnas in i SvepReturs insamlingssystem. Denna bedömning gäller för de växtskyddsmedel som var godkända för betning av spannmål inför odlingssäsongen 2019.

 

Vilka växtskyddsmedel det handlar om framgår av nedanstående lista. För växtskyddsmedel som blir godkända från och med 2019 gäller denna bedömning så länge den maximala dosen verksamt ämne per mängd utsäde inte överskrider 300 mg/kg. Information om tillåten maximal dos framgår av villkoren för användning av respektive växtskyddsmedel vilket går att hitta i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Till Kemikalieinspektionen

Bekämpningsmedelsförordningen

Bekämpningsmedelsförordningen

Även om förpackningar som har innehållit utsäde betat med växtskyddsmedel inte ska hanteras som farligt avfall får sådant emballage enligt bekämpningsmedelsförordningen (2 kap. 60-61 §§ i 2014:425) inte användas för andra ändamål. Det är alltså inte tillåtet att återanvända förpackningar som har innehållit utsäde betat med växtskyddsmedel.

 

För vissa växtskyddsmedel har Kemikalieinspektionen tidigare satt villkor om att säckar med betat utsäde ska märkas med information om att förpackningen ska hanteras som farligt avfall. Dessa villkor kommer successivt att fasas ut vid nyregistrering, men informationen kan finnas kvar på äldre produkter. Skyldigheterna att klassificera avfall enligt avfallsförordningen (2011:927) och rekommendationerna ovan gäller oavsett vad som står om farligt avfall på utsädessäcken.

Läs mer hos Naturvårdsverket om klassificering av avfall.

 

Till Naturvårdsverket

Film: Hantering av tömda dunkar

Skärmdump Film Dunkar

Film: Hantering av tömda dunkar

Titta på vår film om hur du ska rengöra och torka använda dunkar för växtskyddsmedel.

Se filmen