Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

2022-10-12

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till nivåer nära gränsvärdet. Resultaten visar också att den totala användningen av DFF bland lantbrukare i det analyserade området var på en historiskt låg nivå.

Sommaren 2018 lanserades diflufenikankampanjen med syfte att vända trenden att diflufenikan (DFF) uppmäts i för höga halter i vattendrag i Skåne. I samband med att kampanjen utvärderades 2021 publicerades en sammanställning av den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel i ytvatten. Den visade att halterna av DFF inte hade minskat i de undersökta vattendragen mellan de tre åren kampanjen pågått och de tre åren innan. Halterna låg också alltjämt över det gränsvärde som inte ska överskridas.

 

Kampanjens mål att sänka halterna hade alltså inte nåtts. Samtidigt diskuterades att tre år är för kort tid för att nå ut med budskapet och se effekterna av de åtgärder som gjorts bland lantbrukare.

I oktober har vi fått ta del av analysresultat från miljöövervakningen i Skåne under 2021 som visar tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. Halterna i vattendragen är lägre, liksom mängden använd DFF per hektar.

 

- Resultat från analyser av DFF i provtagningsområdet i Skåne antyder att halterna av DFF i ytvatten är på väg att sjunka under det gränsvärde som inte ska överskridas. Medelvärdet för halter uppmätta under hösten 2021 snuddar 0,01 ug/L, vilket är målet med diflufenikankampanjen, säger Mats Allmyr, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

 

Vad beror minskningen på?

Det är i dagsläget svårt att dra för stora slutsatser av resultatet från 2021. De faktorer som visat sig ha starkast samband med uppmätta halter av DFF är kopplade till flöde och nederbörd. Generellt är det högre halter av DFF på hösten (september–december) än under resten av året (januari–augusti). En sänkning av den totala användningen i området, dvs dos i kombination med hur stor andel av området som behandlats, verkar också avgörande för att påverka halterna i ytvattnen.


 - De lägre halterna sammanfaller med att användningen av DFF i det provtagna området var lägre än på länge, och det är sannolikt att det finns ett direkt samband med detta. Vi har i Säkert växtskydd kommunicerat att den totala användningsintensiteten av DFF måste minska för att halterna i vattendragen ska sjunka. Förhoppningen är att den minskade användningen beror på att användare av växtskyddsmedel har tagit till sig av kampanjens budskap och informationsinsatser, menar Mats Allmyr.

Resultatet ger bevis för att det är viktigt att fortsätta gör vad man kan för att hindra att ämnet läcker ut i för höga halter i vattendrag. Säkert växtskydd understryker vikten av att du som använder DFF fortsätter att göra de åtgärder som rekommenderas och som innebär att man vidtar förstärkt hänsyn. Det är ett sätt att tillämpa integrerat växtskydd (IPM) vid höstbekämpning mot ogräs.den här filmen liksom i detta faktablad hittar du information om rekommenderade åtgärder för att minska risken för läckage av DFF.

Fler nyheter