Behovsanpassning

Det är viktigt att göra en bedömning av vilken åtgärd som är effektivast, med minst påverkan på miljön, i den aktuella situationen. På så sätt kan förväntad effekt uppnås samtidigt som risken för miljön och människans hälsa minimeras.

Bevakning

SV Bildbank (9)

Bevakning

Följ utvecklingen i dina fält. Gör regelbunda vandringar i fältet och titta efter ogräs och skadegörare. Angreppen kan variera mellan olika delar av fältet så därför är det viktigt att göra kontroller vid flera olika punkter. Du kan t.ex. gå i en diagonal linje tvärs över fältet och studera 10 plantor på flera platser längs linjen. För att kunna bedöma odlingen måste du veta hur skadeinsekter, svampar och ogräs ser ut.

 

Det finns en mängd hjälpmedel för detta, t.ex. har Jordbruksverket 

e-tjänster för odling och mobilappar som kan användas.

Bekämpningströsklar

Bekämpningströsklar finns för angrepp av skadeinsekter och svampar. De anger vid vilken nivå som en bekämpning mot ett angrepp kan anses vara lönsam.

Prognoser och lägesrapporter

En del skadegörare måste bekämpas förebyggande och vissa ger upphov till symptom som syns först när det är för sent för bekämpning. Då är prognossystem och riskvärderingar värdefulla. Dacom för potatisbladmögel och temperatursummor för morots- och fritfluga är två exempel på prognossystem.

 

Jordbruksverkets växtskyddscentraler gör fältgraderingar varje vecka under odlingssäsongen och rapporterar läget i växtskyddsbrev.

Nollrutor

Obehandlade kontrollrutor är bra att ha i alla fält. Utvecklingen av olika skadegörare och senare effekten av utförd behandling kan då lättare följas och utvärderas.

Rätt metod

Biologisk bekämpning, mekanisk ogräsbekämpning eller kemiska växtskyddsmedel? Utvärdera vilken metod som är bäst för att komma i bukt med ogräset eller skadegöraren.

 

Läs mer om hur du kan förebygga växtskyddsproblem i Jordbruksverkets skrift.

Rätt preparat

Se till att det preparat du använder är effektivt mot de dominerande skadegörarna som finns i fältet.

Rätt dos

Den rekommenderade dosen som står på förpackningen är alltid satt så att den garanterar god effekt även vid ogynnsamma förhållanden. Därför kan man ofta, om förhållanden är relativt gynnsamma, minska dosen. En förutsättning är då att sprutan ger en jämn spridning. En onödigt hög dos kan förutom att vara oekonomisk och skadlig för miljön orsaka en försämrad skörd. 

Dosnycklar som är hjälpmedel för att bestämma vilken dos som behövs finns för vårbehandling av örtogräs i höst- och vårsäd.

Läs mer om dosnycklar