SV Bildbank (39)

Förvaring

Ett förvaringsutrymme för växtskyddsmedel kan vara utformat på olika sätt beroende på vilken mängd och vilka typer av preparat som lagras.

Förvara säkert - tänk på detta

SV Bildbank (39)

Förvara säkert - tänk på detta

Låst utrymme

Växtskyddsmedel klass 1L ska alltid förvaras i ett låst utrymme. Klass 2L kräver att förvaringen hindrar barn och andra obehöriga att komma i kontakt med produkterna. Därför är det rekomenderat att alla växtskyddsmedel förvaras i ett låst utrymme och att nyckeln förvaras säkert från obehöriga.

Tätt golv

Tätt golv

Det är viktigt att underlaget i utrymmet är hårdgjort. Det bör inte finnas någon golvbrunn. Det ska vara lätt att ta till vara på eventuellt spill. Spill bör inte heller kunna rinna ut från förrådet och därför är det bra att det finns en tillräckligt hög tröskel vid ingången eller att golvet sluttar inåt. Om mängden medel som förvaras är liten kan förpackningar förvaras i plastbaljor eller liknande. Om det finns hyllor i utrymmet bör dessa vara i ett material som inte är absorberande. Sågspån eller speciellt uppsugningsmaterial för vätskor bör alltid finnas i lokalen.

Ventilerat utrymme

Det är viktigt att det är god ventilation i utrymmet, speciellt då du mäter upp preparat där. Se till att vädra ordentligt. 

Frostfritt

Utrymmet bör vara frostfritt eftersom nästan alla preparat är känsliga för frost.

Ljust

Ljus behövs för att hitta rätt och undvika misstag.

God ordning

Förvara gärna alla förpackningar som innehåller samma preparat på samma ställe i förrådet. Sortera preparaten efter användningsområde eller gröda så hittar du lättare vad du söker. Skyltar underlättar!

Undvik kontaminering av preparat

Det är bra att torra produkter placeras ovanför flytande. Då minskar du risken för att de av misstag skulle förorena varandra.

Åtskilda från andra produkter

Växtskyddsmedel ska förvaras avskilt från foder, livsmedel och explosiva varor.

Originalförpackning

Preparat bör alltid förvaras i sin originalförpackning för att undvika förväxling. 

Godkända preparat

Alla utgånga preparat bör sorteras bort och lämnas till destruktion. Information om produktens registrering och aktuella dispenser finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. 

Klicka här för att komma till bekämpningsmedelsregister

Varningsskylt

Skylt ska sättas upp där det behövs för att förebygga att farliga ämnen bidrar till ohälsa och olycksfall. Det bör finnas skyltar på både ytterdörren och sprutförrådet.

Säkerhetsdatablad

En pärm med säkerhetsdatablad för de preparat som används bör finnas lätt tillgänglig, t.ex. i förrådet eller i nära anslutning till det.