Skyddsvärda objekt

Skyddsvärda objekt

Spridningsvägar för växtskyddsmedel till omgivande miljö

I växtskyddsarbetet finns det alltid en risk att växtskyddsmedel hamnar i den omgivande miljön. En del av spridningsvägarna kan du själv påverka. Genom att bland annat hålla fasta och anpassade skyddsavstånd och så in gräsbevuxna skyddszoner längs med vatten kan du minska riskerna betydligt. I bilden ovan kan du klicka på och läsa mer om olika spridningsvägar för växtskyddsmedel till den omgivande miljön. 

OBS! För att bilden ska fungera korrekt behöver du ha uppdaterat operativsystem och den senaste versionen av din webbläsare.

Läs mer:

Skyddsvärda objekt i och nära fältet

I och runt fälten finns miljöer och objekt som man ska ta hänsyn till vid spridning av växtskyddsmedel. Det kan vara livsmiljöer för olika växt- och djurarter eller andras hälsa och egendom. I bilden ovan kan du klicka på och läsa mer om några av de skyddsvärda biotoper och objekt som kan finnas i och nära en odling. 

Ytterligare småbiotoper som omfattas av biotopskyddet

Andra småbiotoper som omfattas av biotopskyddet i hela landet förutom de som finns med på bilden är stenmurar, odlingsrösen, pilevallar och alléer. Skyddsavstånd som anpassas till de lokala förhållandena bör även hållas till dessa vid sprutning.

OBS! För att bilden ska fungera korrekt behöver du ha uppdaterat operativsystem och den senaste versionen av din webbläsare. 

Läs mer:

 

 

Gynna nyttodjur i fält

En stor artrikedom nära uppodlad mark kan ge stora vinster för brukaren förutom att vi alla gynnas av och vill ha en rik biologisk mångfald. Pollinerande insekter hjälper till att öka och förbättra skörden. Andra nyttodjur angriper skadedjur och kan minska behovet av kemisk bekämpning. I bilden ovan kan du klicka på och läsa mer om några av de åtgärder som kan vidtas för att gynna olika nyttodjur.

OBS! För att bilden ska fungera korrekt behöver du ha uppdaterat operativsystem och den senaste versionen av din webbläsare. 

Läs mer: