Sprut­journal

Sprutjournal

All yrkesmässig användning av växtskyddsmedel, både inomhus och utomhus, ska dokumenteras. Sprutjournalen ska sparas i tre år. Tänk på att du vid tillsyn eller på begäran ska kunna visa upp journalen, både om du själv eller någon annan utfört bekämpningen. 

Du behöver skriva en sprutjournal även om du till exempel har:

  • sprutat i växthus
  • sprutat med ryggspruta
  • betat utsäde

Titta gärna på våra ifyllda exempel i bilden nedan.

Använd våra sprutjournaler

Längst ner på sidan hittar du länkar till Säkert växtskydds ifyllbara sprutjournaler som du kan skriva ut eller spara på din dator. Det finns en sprutjournal per plats/skifte och en sprutjournal per datum. Du väljer själv vilken version som passar dig bäst!

Sprutjournal med ifyllda exempel

Sprutjournal

År, månad och dag ska framgå. Sker avbrott över natten ska du göra en ny anteckning nästa dag. Avbrott för påfyllning behöver inte antecknas.
Tidpunkt för när sprutningen påbörjades. Räkna inte med förberedelser.
Det ska tydligt framgå av sprutjournalen var en behandling skett oavsett om det är i fält, växthus eller vid en betningsmaskin. Om arbetet sker i fält anger du det som fältnamn, skiftesnummer eller liknande. Arbetar du inomhus anges området som husnummer eller husbeteckning. För fast installerade utrustningar (t ex betningsmaskiner) ska platsen anges med adress och lokalbeteckning. Tips: Fastighetsbeteckning, blocknummer och tydliga kartangivelser/ritningar underlättar vid tillsynsbesök.
Namnet på den som utförde bekämpningen.
Det växtslag/kultur som växtskyddsmedlet använts på. Till exempel havre, insådd av vall, julstjärna.
Varför använde du växtskyddsmedlet? Skriv t ex om det gällde ogräsbekämpning, tillväxtreglering, sniglar, avskräckande av vilt m.m.
Anteckna hela namnet på preparatet/preparaten precis som det står på etiketten.
Anteckna på samma sätt som på preparatets etikett till exempel gram/ha, liter/ha, koncentration i %.
Anges i meter och till vilket objekt. Fasta skyddsavstånd gäller alltid. Anteckna antal meter och till vilket objekt som skyddsavståndet hållits. Alternativt kan du hänvisa till en karta där du ritat in de fasta skyddsavstånden. Fast skyddsavstånd är alltid minst: – 2 m till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar i åkern – 6 m till sjöar och vattendrag – 12 m till dricksvattenbrunnar – 30 m till alla ovan angivna objekt vid tillredning, påfyllning och rengöring av sprutan. Undantag: Om du gör din påfyllning, tillredning och rengöring på en biobädd eller tät platta med uppsamling, då gäller 15 m. Tips: Markerar du dina fasta skyddsavstånd på en karta ska kartorna följa med sprutjournalen och kunna visas upp vid tillsyn.
Anges i meter och till vilket objekt. Anpassade skyddsavstånd ska hållas till vattentäkter, sjöar och vattendrag och omgivande mark. Detta måste du bestämma på platsen för spridning och skyddsavståndet varierar med vindstyrka, temperatur med mera. Tips: Anpassat skyddsavstånd kan du slå upp i Hjälpreda för bestämning av anpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom eller Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd, fläktspruta i fruktodling. Läs mer om skyddsavstånd och allmän och särskild hänsyn i Hjälpredan. Tänk på att ytterligare krav kan finnas på preparatets etikett.
Ange om blommande vegetation (både gröda eller ogräs) finns i fält. Obligatoriskt om medlet är till exempel ”giftigt för bin” eller ”skadligt för pollinerande insekter”. Om preparatet inte är giftigt eller skadligt för bin och andra pollinerande insekter så markera det med ett streck eller skriv ”saknas” om det inte finns någon blommande vegetation.
Karenstid hittar du på medlets etikett. Detta är obligatoriskt att fylla i om medlet har karenstid och om du producerar foder eller livsmedel. Om karenstid finns måste skördetid anges. Om karenstid inte finns markera med ett streck eller skriv ”saknas”.
Anges vid skörd, om karenstid finns. Obligatoriskt att fylla i om karenstid finns. Om karenstid inte finns markera med ett streck eller skriv ”saknas”.
Andra uppgifter som du tycker att du behöver i ditt växtskyddsarbete. Plats för att anteckna iakttagelser i fält eller annan användbar information. Till exempel: Hur du beräknade ditt anpassade skyddsavstånd. Vilken hänsyn som är tagen till användningsvillkor på etikett? Påfyllningsplats. Bekämpningseffekter, sprutteknik m.m.