Skyddsavstånd

Tänk på:

 • Håll de fasta skyddsavstånden.
 • Undvik bekämpning vid risk för regn.
 • Var extra försiktig på lutande mark och på lätta jordar.
 • Utnyttja prognos- och varningstjänsten.
 • Undvik sena höstbekämpningar.

Fasta skyddsavstånd

För att växtskyddsmedel inte ska komma ut i omgivande miljö är det viktigt att hålla föreskrivna fasta skyddsavstånd.

Fasta skyddsavstånd fungerar som skydd mot ytavrinning och marktransport av växtskyddsmedel från åkern. Hur stor risken är för ytavrinning och transport genom marken avgör vilket fast skyddsavstånd som krävs till olika vattenmiljöer.

Du ska minst hålla följande fasta skyddsavstånd:

 • 2 m till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar.
 • 6 m till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
 • 12 m till dricksvattenbrunnar.

Tänk på att vid användning av vissa preparat finns det krav på bevuxna kantzoner intill vattenmiljöer.

   

Öka skyddsavståndet vid lutning

Faktorer som påverkar risken för läckage av växtskyddsmedel till vatten är fältets lutning, sprickbildningar i marken, bevuxen eller obevuxen markyta, markpackning samt växtskyddsmedlets egenskaper. Skyddsavstånden kan alltså behöva ökas då marken lutar kraftigt mot öppna diken, sjöar eller vattendrag.

 

 • Vid kraftig lutning på 10 % bör det dubbla skyddsavståndet hållas och vid mycket kraftig lutning på 20 % bör 4 gånger längre skyddsavstånd hållas.
 • Öka skyddsavståndet om medlet som används är giftigt för fisk eller vattenlevande organismer. Läs på förpackningen.
 • Om det finns risk för kraftigt regn strax efter spidningen bör du helt avstå från spridning i närheten av diken, dräneringsbrunnar, sjöar och vattendrag samt vattentäkter och avvakta bättre väder.

Läs mer:

Film: Skyddsavstånd

I filmen "Skyddsavstånd" berättar Anna Redner som är rådgivare på Hushållningssällskapet vad som är viktigt att tänka på när det gäller skyddsavstånd.

Bild på skyddszon till vattendrag

 

Sammanfattning av filmen Skyddsavstånd:

 • Håll alltid avstånd till vattendrag och
  dräneringsbrunnar anpassat till de specifika förhållandena
 • Behovet av skyddsavstånd beror på lutning, markpackning, sprickbildning, om marken är beväxt samt hur lättrörliga preparaten är
 • Anpassat avstånd beror på vindriktning,
  vindstyrka samt rampens höjd ovanför grödan
 • Använd hjälpredan för att beräkna rätt anpassat skyddsavstånd
 • Permanent bevuxen skyddszon minskar risken för
  ytavrinning till vattendrag 

Film: Dräneringsbrunnar

I filmen "Dräneringsbrunnar - håll skyddsavstånd!" berättar Anette Bramstorp som är rådgivare på HIR Malmöhus vad som är viktigt att tänka på när det gäller dräneringsbrunnar när man sprutar.

 

Sammanfattning av filmen dräneringsbrunnar:

 • Håll alltid skyddsavstånd till dräneringsbrunnar.
 • Stäng av sprutan i tid.
 • Spruta ej över brunnen.
 • Locket på dräneringsbrunnen ska vara helt och ligga på plats.
 • Rätta till lock som glipar eller är trasiga.
 • Håll efter ogräs runt dräneringsbrunnen genom att så in gräs eller täcka med halm eller bark.
 • Sätt ej potatis för nära brunnen.
 • Idag hittar man fynd av växtskyddsmedel i vattendrag och slarv med skyddsavstånd till dräneringbrunnar är en bidragande orsak.