Olycka

Om olycka inträffar

Det är inte alltid som man reagerar rationellt och handlingskraftigt i en krissituation så det är alltid bra att vara påläst innan olyckan väl sker. Konsekvenserna av en olycka riskerar att bli särskilt stora när du hanterar koncentrerade preparat eller stora mängder sprutvätska. De skador som inträffat beror ofta på att en förpackning eller utrustningen gått sönder. Det är den som ansvarar för eller utför växtskyddsarbetet på gården som är skyldig att känna till hur olycksfall ska åtgärdas. Vid olycka är det viktigt att du kontrollerar vad som står på säkerhetsdatabladet. Här följer några enkla regler.

Vid personolycka

  • Avbryt arbetet omedelbart. Se till att den som skadats kommer ut i frisk luft och kan vila.
  • Ta reda på vilket preparat som använts. Läs på preparatets säkerhetsdatablad om vad som gäller
    vid inandning, hudkontakt, ögonkontakt eller förtäring.
  • Tag av förorenade kläder och skor. Tvätta huden med rikligt med vatten. Vid stänk i ögonen, skölj
    rikligt med vatten.
  • Tillkalla hjälp. Ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen eller ambulans. Tag med
    säkerhetsdatablad till läkare.

Länkar