Förvaring

Förvaring

Ett förvaringsutrymme för växtskyddsmedel kan vara utformat på olika sätt beroende på vilken mängd och vilka typer av preparat som lagras. Utrymmet kan vara allt från ett skåp till en speciell byggnad för ändamålet. Oavsett vilken storlek förrådet har måste vissa krav alltid vara uppfyllda.

Förvara säkert

 • Låst utrymme
  Växtskyddsmedel klass 1L ska alltid förvaras i ett låst utrymme medan det för klass 2L krävs att förvaringen hindrar barn och andra obehöriga att komma i kontakt med produkterna. Därför rekommenderas det att alla växtskyddsmedel förvaras i ett låst utrymme och att nyckeln förvaras säkert från obehöriga.

 

 • Tätt golv
  Det är viktigt att underlaget i utrymmet är hårdgjort och det bör inte finnas någon golvbrunn. Det är för att det ska vara lätt att ta till vara eventuellt spill. Spill bör inte heller kunna rinna ut från förrådet och därför är det bra att det finns en tillräckligt hög tröskel vid ingången eller så kan golvet slutta inåt. Om mängden medel som förvaras är liten kan förpackningar förvaras i plastbaljor eller liknande. Om det finns hyllor i utrymmet bör dessa vara i ett material som inte är absorberande. Sågspån eller speciellt uppsugningsmaterial för vätskor bör alltid finnas i lokalen.

 

 • Ventilerat utrymme
  Det är viktigt att det är god ventilation i utrymmet och speciellt då du mäter upp preparat där. Sörj för god luftväxling med utomhusluften.

 

 • Frostfritt
  Förrådet bör vara frostfritt eftersom nästan alla preparat är frostkänsliga.

 

 • Ljust
  Ljus behövs för att hitta rätt och undvika misstag.

 

 • God ordning
  Förvara gärna alla förpackningar innehållande samma preparat på samma ställe i förrådet. Sortera preparaten efter användningsområde eller gröda så hittar du lättare vad du söker. Skyltar underlättar ytterligare.

 

 • Undvik kontaminering av preparat
  För att minska risken för kontaminering bör torra produkter placeras ovanför flytande.

 

 • Åtskilda från andra produkter
  Växtskyddsmedel ska förvaras avskilt från foder, livsmedel och explosiva varor.

 

 • Originalförpackning
  Preparat bör alltid förvaras i sin originalförpackning så att förväxling inte kan ske.

 

 

 • Varningsskylt
  Skylt ska sättas upp där det behövs för att förebygga att farliga ämnen bidrar till ohälsa och olycksfall. Det bör finnas skyltar på både ytterdörren och sprutförrådet.

 

 • Säkerhetsdatablad
  En pärm med säkerhetsdatablad för de preparat som används bör finnas lätt tillgänglig, t.ex. i förrådet eller i nära anslutning till det