Sköt om sprutan

Underhåll och funktionstest

Med regelbundna funktionstest, bra underhåll och förnuftig uppgradering går det att hålla liv i en lantbruksspruta i många år och minska risken för vindavdrift, läckage och spill.

Obligatoriska funktionstest från 2016

I november 2016 började nya regler gälla för sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel. Dessa innebär att sprutan måste vara funktionstestad av en behörig testare och godkänd av Jordbruksverket. Framöver ska sprutorna funktionstestas minst vart tredje år.

Jordbruksverket godkänner sprutan

Första gången som du använder din spruta efter 26 november 2016 så måste din spruta vara godkänd av Jordbruksverket. Efter den 26 november är det endast sprutor som är godkända av Jordbruksverket som får användas. För att sprutan ska bli godkänd måste du skicka in ett protokoll från ett funktionstest, som är utfört av en behörig funktionstestare, som visar att sprutan uppfyller testets krav. Ett beslut om godkänd spruta gäller normalt i tre år från testtillfället. Kravet på funktionstest gäller nu i hela EU och ingår i samma direktiv som kräver behörighetsutbildning och integrerat växtskydd.

För lantbrukssprutor med bom har det funnits ett frivilligt system för testning men nu ska alla sprutor testas. Så gott som alla spruttyper måste testas men det finns några undantag, till exempel ryggsprutor, dimningsaggregat och nya sprutor. Läs mer om det här.

Så gör du för att få din spruta godkänd

Om du inte redan har ett protokoll från ett nyligen utfört funktionstest så börja med att kontakta en funktionstestare. Här finns en lista på Jordbruksverkets hemsida. Boka tid för testet och se till att sprutan är rengjord innan. I Jordbruksverkets broschyr ”Att tänka på inför funktionstestet” kan du läsa mer om hur du förbereder dig.

I ansökan om godkännande ska du skicka in en elektronisk kopia på protokollet från funktionstestet till Jordbruksverket, som kontrollerar testet och att testaren är behörig. Det går också att låta någon annan skicka in din ansökan, exempelvis testaren, din revisor eller en släkting. Du får sedan ett beslut tillbaka från Jordbruksverket. Kostnad för ansökan är 250 kr och detta motsvarar Jordbruksverkets kostnader.

Funktionstest av sprutor i växthus

I kravet på funktionstest ingår också så kallade stationära och semimobila sprutor som används i stationära anläggningar, såsom växthus. Dessa har inte tidigare testats i någon större omfattning men nu finns en standard för detta.  Alla som är behöriga funktionstestare får testa även växthussprutor. 

Kontroll genom kommunernas miljötillsyn

Kontroll av att sprutor som används är godkända kommer att ske via kommunerna och vara en del av den miljötillsyn som kommunerna utför på jordbruksföretag.

Kontroll av att sprutor som används är godkända kommer att ske via kommunerna och vara en del av den miljötillsyn som kommunerna utför på jordbruksföretag.

Kolla själv!

1. Kraftöverföringsaxeln
Skydd på kraftöverföringsaxeln, fixeringskedjor och stöd ska finnas på plats, vara oskadade och fungera.

2. Går pumpen som den ska?
Pumpen ska ha sådan kapacitet att den kan ge tillräcklig mängd vätska åt både spridare och omrörning vid högsta tryck för de största spridarna som används på sprutan.

3. Fungerar omrörningen?
Du kan se om din omrörning fungerar väl genom att fylla sprutan till hälften med vatten. Spruta ut vatten med de största spridarna vid högsta rekommenderade
tryck och titta i tanken då omrörningen är igång. Det ska då gå att se att vätskan är i ordentlig rörelse.

4. Är tanken OK?
Byt ut skadade/slitna detaljer. Vid större skador eller om stora delar av tanken uppvisar små sprickor bör man överväga att byta hela tanken eller kanske hela
sprutan.

5. Fungerar manometern – är den lätt att avläsa?
Manometern är vanligen det viktigaste hjälpmedlet för att kontrollera vätskemängden. Inför vinterförvaring bör manometern monteras av och förvaras i ett frostfritt utrymme stående.

6. Är rör och slangar täta?
Byt ut spruckna, skadade eller deformerade och se till att de nya slangarna är av rätt kvalitet med hänsyn till tryckhållfasthet och motståndskraft mot kemikalier.

7. Har du rätt filter?
Igensatta eller felaktiga filter påverkar tryck och spridningsbild negativt. Det är viktigt att sköta underhållet och göra en regelbunden översyn. Filter ska finnas på pumpens sug- och trycksida, liksom där man fyller på sprutan.

8. Finns droppskydd – fungerar de som de ska?
Droppskydd bör finnas på alla sprutor. Redan mycket små mängder sprutvätska som läcker ut på gårdsplaner eller på vägar kan leda till vattenförorening och försämrad arbetsmiljö. Droppskydd av membrantyp är det säkraste skyddet mot efterdropp och kan eftermonteras på alla sprutor.

9. Är bommen stabil?
En stabil bom är helt avgörande för god spridning av växtskyddsmedel. Att åtgärda slitage och glapp är viktigt för att bibehålla prestanda.

10. Är vätskefördelningen jämn?
Vanliga orsaker till ojämn vätskefördelning är slitna spridare, helt eller delvis igensatta spridare, igensatta filter, deformerad bom (bomrör/spridarfästen), tryckfall i bomsektioner etc.

11. Kalibrera sprutan!
Sprutan ska alltid kalibreras med rent vatten i samband med funktionstest och innan växtskyddssäsongens början. Det rekommenderas att kalibreringen görs om under säsongen vid t.ex. byte av spridare.

 
manometer
 
Hur du underhåller och förbättrar sprutan

 Länk

Film: Uppgradera sprutan

Det är inte alltid som en ny spruta är det bästa. Det finns många sätt att uppgradera sin gamla spruta på. I filmen "Uppgradera sprutan" får du flera exempel på vad som kan göras.

Sekvens ur filmen "Uppgradera sprutan"

Hur kan man uppgradera sin spruta?

  • Färskvattentank och tankdiskmunstycke för tvätt i fält
  • Sprutdator
  • Elektrisk manövrering av huvudventil
  • Automatisk tryckreglering för konstant tryck
  • Kolfilter till hyttventilationen
  • Uppgradera preparatpåfyllaren
  • Flervalshållare för spridare

Film: Kalibrera sprutan

Kalibrering av sprutan görs med jämna mellanrum för att kontrollera att hastighetsmätare och flödesmätare visar rätt.

Sammanfattning av filmen "Kalibrera sprutan"

  • Kalibrera gärna minst en gång per år
  • Kontrollera att hastighetsmätare och sprutdator visar rätt värden
  • Mät flödet på biologiskt aktiv mark och använd skyddsutrustning