Användningsvillkor

Ändrade användningsvillkor för växtskyddsmedel - detta gäller

Det är Kemikalieinspektionen som beslutar om produktgodkännanden för växtskyddsmedel på den svenska marknaden. När användningsvillkoren för en produkt ändras gäller förpackningens villkor, om produkten har kvar samma registreringsnummer. Om produkten får nytt registreringsnummer har den gamla produkten oftast en utfasningsperiod, därefter finns en likadan produkt med annat registreringsnummer på marknaden.

Vilka villkor som gäller för olika växtskyddsmedel bestäms av Kemikalieinspektionen och framgår i beslutet om godkännande av produkten. Beslut om godkännande och vilka villkor som ska ingå i produktgodkännandet tas enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Vilka användningsvillkor som gäller för ett visst preparat finns i bilaga 3 till beslutsdokumentet i KemI:s bekämpningsmedelsregister. Vilka villkor som gäller för användning ska också ingå i produktens märkning. Det är företaget som innehar produktgodkännandet för respektive produkt som är ansvarigt för att märkningen stämmer med de villkor som gäller. 

Ändrade villkor

Om ett växtskyddsmedel får nya villkor men du har kvar ett medel i en förpackning med äldre märkning, kan du använda medlet så länge som det är produktgodkänt enligt KIFS 2008:3 (KemI:s föreskrifter om bekämpningsmedel). Produkten ska alltid användas enligt den information som anges på förpackningens etikett. Ändringen av villkor för medlet gäller alltså för produkter som kommer ut på marknaden efter att beslut om ändring är taget. Detta förutsätter att produkten har kvar sitt gamla registreringsnummer.

Växtskyddsmedel som godkänns med nytt registreringsnummer

Sista året har flera produkter fått nytt registreringsnummer i samband med beslut om nya villkor. Produkten med det gamla registreringsnumret har oftast en utfasningsperiod, som till exempel Fenix och Cycocel Plus. Efter det datumet som utfasningen gäller till får den produkten inte användas längre, eftersom produktgodkännandet gått ut.  Men en likadan produkt med samma namn och annat registreringsnummer kommer att finnas på marknaden. För att veta hur länge en produkt som fått nytt registreringsnummer får användas måste du gå in i KemI:s bekämpningsmedelsregister och läsa under ”Gällande beslut” eller i bilagan till KIFS 2008:3. 

Olika villkor för liknande medel

Trots att innehållet i olika växtskyddsmedel är i princip lika så kan användningsvillkoren skilja sig åt. Detta kan bero på att underlaget för ansökningarna ser olika ut eller att medlen har prövats vid olika tillfällen. Det är i dessa fall som växtskyddsmedlet ofta får ett nytt registreringsnummer och du måste försäkra dig om att den produkt du använder verkligen är godkänd.