I och runt fälten finns miljöer och objekt som man ska ta hänsyn till vid spridning av växtskyddsmedel.

Det kan vara livsmiljöer för olika växt- och djurarter eller andras hälsa och egendom. I bilden ovan kan du klicka på och läsa mer om några av de skyddsvärda biotoper och objekt som kan finnas i och nära en odling.

Ytterligare småbiotoper som omfattas av biotopskyddet

Andra småbiotoper som omfattas av biotopskyddet i hela landet förutom de som finns med på bilden är stenmurar, odlingsrösen, pilevallar och alléer. Skyddsavstånd som anpassas till de lokala förhållandena bör även hållas till dessa vid sprutning.