En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet kan du läsa hur en inklädd biobädd med uppsamling kan anläggas.

2019-06-14 - 2 MB

En väl underhållen biobädd kan användas som en säker påfyllningplats för sprutan. I infobladet får du veta hur en svensk originalmodell av biobädd kan anläggas.

2019-06-14 - 2 MB

Ett biofilter kan användas till att filtrera vätska från spill vid påfyllning av sprutan. I infobladet får du reda på hur ett biofilter kan anläggas.

2019-10-10 - 2 MB

En biobädd är en utmärkt påfyllningsplats men den kräver underhåll och att den byggs rätt för att fylla sin funktion. Lär dig hur du bygger och sköter din biobädd.

2019-06-14 - 814 kB

Få tips på hur du bygger ett säkert och praktiskt förråd för växtskyddsmedel. Saker du bör tänka på är att planera väl, förvara säkert samt att förebygga och förekomma risker.

2019-06-14 - 736 kB

Påfyllning på platta kopplad till gödselbehållare eller annan gjuten platta med uppsamling i tank klassas som säkra påfyllningsplatser. Läs om dimensionering, hållbar konstruktion och annat du bör tänka på för att göra rätt.

2019-06-14 - 683 kB

Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs, och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittar man ibland rester i vattendrag. Läs mer om vad man kan göra åt det i vårt uppdaterade faktablad.

2020-08-25 - 257 kB

Det är mycket att hålla reda på när man ska använda kemiska växtskyddsmedel. Målet är såklart att all användning ska vara så skonsam som möjlig ­ både för miljön och användaren.

Här samlas information om integrerat växtskydd, skyddszoner, sprutteknik, arbetsmiljö samt hjälpmedel vid användningen. Kort sagt, det mesta du behöver hålla koll på i växtskyddsarbetet. Vi som tagit fram skriften arbetar inom projektet Säkert växtskydd, som är ett samarbetsprojekt för olika myndigheter och branschorganisationer. Vi hoppas att skriften kommer att leda till, just det: ett Säkert växtskydd!

2021-06-15 - 2 MB

Här finns mer information om utvärderingsmötet om diflufenikankampanjen som hålls digitalt via Zoom den 1 september. 

 

2021-08-23 - 233 kB

Lista över avdriftsreducerande utrustning för lantbruksspruta med bom, bomspruta. Den här kan du använda tillsammans med Hjälpredan för bomspruta. Endast för nedladdning. 

2021-05-26 - 773 kB

Listan över avdriftsreducerande utrustning som du kan använda tillsammans med Hjälpredan för fläktspruta. Endast för nedladdning. 

2021-05-26 - 649 kB

Prosulfokarb ingår i flera viktiga ogräsmedel, men har lätt för att förångas och spridas med vinden. Ämnet har påträffats på svenska frukter och grönsaker, vilket har drabbat odlare hårt. Vid bekämpning i höstspannmål är det därför extra viktigt förhindra oönskad spridning. Nya användarvillkor för höstbekämpning beslutades i september 2019. Läs Jordbruksverkets faktablad om hur du gör.

2019-10-10 - 3 MB

Genom att använda avdriftsreducerande utrustning kan de anpassade skyddsavstånden minskas. Användning av utrustningen är dessutom ett användningsvillkor för en del preparat. Läs mer om avdriftsreducerande utrustning i detta informationsblad.

2019-06-14 - 230 kB

Underhåll och skötsel av sprutan gör att den både fungerar optimalt och håller längre. I skriften får du tips på hur du gör.

2019-06-14 - 1 MB

Att hantera kemiska växtskyddsmedel i växthus kräver särskild hänsyn.  De eventuella utsläppen blir mer koncentrerade än i fältodling eftersom att mängden växtskyddsmedel som sprutas ut per arealenhet i växthus är högre än i fält.  Läckage i växthus kan ske utan att det först har passerat markprofilen och får då stor påverkan på halten av växtskyddsmedel i ett vattendrag. Läs HIR Skånes faktablad om hur växtskyddsmedel kan läcka ut från växthus och hur du som växthusföretagare kan identifiera läckagevägar. För tips på tekniska lösningar, se faktabladet ”Tekniska lösningar för att undvika kemiska växtskyddsmedelsläckage” nedan.

2021-07-14 - 987 kB

Läckage i växthus kan ske utan att det först har passerat markprofilen och får då stor påverkan på halten av växtskyddsmedel i ett vattendrag. Läs detta faktablad från HIR Skåne om hur du hanterar växtskyddsmedel på ett så säkert sätt som möjligt och om tekniska lösningar för att undvika läckage av kemiska växtskyddsmedel från växthus. 

2021-07-14 - 1 MB

Hantering av kemikalier i växthus kräver försiktighet så att läckage undviks och därmed skador på miljön. Ett mycket litet kemikaliespill kan förorena en stor mängd vatten.

2019-06-14 - 1 MB

Med ett väl fungerande uppsamlingssystem för vattnet i växthuset minskar riskerna för läckage av växtnäring till mark och vattendrag. Detta ger också ekonomiska besparingar i form av minskade kostnader för gödsel och vatten. Kunskap om att det förekommer läckage av växtskyddsmedel från växthus till vattendrag ökar betydelsen av att sluta systemen i växthusen. Den här skriften har tagit fasta på hur man kan utforma ett uppsamlingssystem som gör det möjligt att omhänderta det returvatten som uppkommer i samband med vattning till kulturen.

2019-06-14 - 2 MB