Höstsådden av spannmål och hanteringen av ogräs i den kräver en del eftertanke. Det finns två viktiga miljörisker som du som användare behöver ta hänsyn till. Den ena är att diflufenikan (DFF) riskerar att läcka ut i vattendragen. Den andra är att prosulfokarb lätt driver iväg i luften och riskerar att hamna på andra grödor än de behandlade. Följ råden om DFF och de nya villkoren för prosulfokarb så bidrar du till att minska miljöriskerna och därmed öka möjligheterna att långsiktigt ha kvar dem som ett verktyg i ogräsbekämpningen.

Minska användningen av diflufenikan

De tre senaste åren har vi haft en kampanj för att informera om ämnet diflufenikan (DFF), som ingår i flera ogräsmedel men hittas i för höga halter i vattendrag i södra Sverige. För att ha kvar preparat med DFF, som är viktig ur resistenssynpunkt, krävs nu att användningen sker ansvarsfullt så att halterna i vattendragen sjunker. Vad är då en ansvarsfull användning?

Med hjälp av resultat från den nationella miljöövervakningen har vi försökt dra slutsatser kring vilka åtgärder som krävs för att stabilt få ned halterna under riktvärdet. Riktvärdet är satt med tanke på risk för påverkan på vattenlevande organismer och är för DFF 0,01 µg/l.

En slutsats vi dragit av skillnaderna mellan åren från övervakningsområdet i södra Skåne är att det verkar vara rimligt att behandla cirka 20 procent av den totala arealen med motsvarande 0,1 l /ha av DFF-produkt (500 g/l), men inte 30–50 procent. För många lantbrukare innebär det helt enkelt att inte hela arealen höstspannmål kan behandlas med DFF. Att minska framför allt höstanvändningen är viktigast för att halterna ska gå ner till en acceptabelt låg nivå. Fält som såtts sent eller som har ett generellt lägre ogrästryck kanske istället kan behandlas på våren.

Vi rekommenderar följande åtgärder för att minska risken för diflufenikan i vattendrag:

 • Sätt som mål att inte behandla mer än 20 procent av din odlade areal med DFF årligen.
 • Flytta, om möjligt, behandlingen med DFF till våren.
 • Sänk dosen! Även doser ner mot 0,05 l/ha (DFF-produkt, 500g/l) har effekt på känsliga ogräsarter om tidpunkten är den rätta.
 • Håll de skyddsavstånd som finns bestämda.
 • Reducera avdriften till ett absolut minimum.
 • Anlägg skyddszoner i erosionsutsatta områden.
 • Var extra återhållsam med bekämpning med DFF på lerjordar med makroporer och tendens till sprickbildning som snabbt transporterar nederbörd och partiklar till dränering ut i vattendrag.

Följ villkoren för prosulfokarb

Kemikalieinspektionen beslutade om nya villkor för preparat som innehåller prosulfokarb 2019 och preparat med gamla villkor får inte användas längre. Prosulfokarb är ett ämne som lätt förångas och sprids långa sträckor med vinden, och syftet med de nya villkoren är att undvika att prosulfokarb hamnar i andra grödor än de som behandlats.

De ogräsmedel det gäller är Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo. Det finns inte många preparat att använda vid höstbekämpning och de här preparaten behövs för att kunna bekämpa bland annat vitgröe. Preparaten är också viktiga för att undvika resistens, men ett problem med dem är att de kan förångas och driva iväg. Särskilt stor är risken om temperaturen stiger efter behandling och om det är torrt.

Detta är villkoren:

Vid spridning på hösten gäller också:

 • Spridning får inte ske närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
 • Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
 • Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
 • Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

Preparat med gamla registreringsnummer får inte användas längre. LRF har sökt och fått ny UPMA för Boxer i bland annat lök, rotfrukter och jordgubbar. Det har medfört nya villkor där användningen i lök är inskränkt till fyra behandlingar och i rotfrukter till två behandlingar. De villkoren måste tillämpas i fortsättningen.

Slutligen, tveka inte att höra av dig till oss eller din rådgivare för att diskutera de avväganden du står inför. Du hittar också mer information i vårt uppdaterade faktablad om diflufenikan och i Jordbruksverkets Ogräsbrev nr 22. Vi behöver alla hjälpas åt för att få ned förekomsten av diflufenikan i vattendragen och se till så att prosulfokarb stannar på avsedda fält.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer