Nu är det två år sedan ”diflufenikan-kampanjen” drog igång. År 2020 står vi inför informationsinsatsens tredje och avgörande säsong. Det är hög tid för en statusuppdatering och utvärdering om vad vi tror kan krävas för att kampanjen ska nå framgång.

Hur vet vi om kampanjen når framgång?

Under de senaste åren har användningen av diflufenikan i Skåne lett till att ämnet läcker ut i för höga halter i vattendrag. Syftet med kampanjen är att vända den trenden. Det slutgiltiga måttet på om kampanjen är framgångsrik blir därför om halter av diflufenikan i skånska vattendrag minskar.

Ur ett bredare perspektiv kan även kampanjen i sig sägas vara lyckosam genom de dialoger och informationsinsatser som genomförts och de erfarenheter och lärdomar som kan dras. Kampanjen aktualiserar frågor om nya infallsvinklar och angreppssätt kring varsam behovsanpassad användning i relation till resistensproblematik och miljökvalitet.

Hur kan kampanjen nå framgång?

Halterna i vattnet hänger starkt samman med hur mycket av ämnet som används. För att långsiktigt vända trenden behöver du som odlare antingen ta till:

  • ytterligare riskminskande åtgärder utöver föreskrift för att hindra läckaget eller
  • minska användningsintensiteten av diflufenikan över större arealer till en tolerabel nivå

Riskminskande åtgärder enligt den första punkten är antagligen lätt att ta till sig i användarled. Att minska användningsintensiteten är troligen svårare som enskild lantbrukare att förhålla sig till. Det kan antingen innebära att doser hålls på en lägre nivå vid enskilda appliceringar eller att man använder substansen mer sällan på varje enskilt skifte. Detta kräver kunskap om behovsanpassning och hur vi kan bygga smarta bekämpningsstrategier inom och mellan skiften.

Om det nu är frivilliga åtgärder som ska till och allt är baserat på delat ansvar så uppstår naturligtvis frågan: - Vem ska göra detta?

Svaret är att alla bör göra vad de kan! Kampanjen utgår ifrån att vi gemensamt genom dialoger, ökad medvetenhet och ansvar samt hållbart agerande från alla aktörer i kedjan kan bidra till en hållbar användning av diflufenikan. Med tanke på substansens särställning i resistensstrategier är det i samtliga berördas intresse att användningen sker på ett sätt som inte leder till oacceptabelt höga halter i ytvatten.

Vad kan du göra under 2020?

Krasst sett behöver användningen minska ytterligare i åtminstone de känsligaste områdena i södra Sverige. Det som gäller i sydligaste landsändan är fortsatt dosreducering, men också att låta bli att använda DFF på delar av den höstsådda arealen där användningen är störst. I södra Sverige är det främst aktuellt på fält som sås i den senare delen av såfönstret, men även på fält med förhållandevis lågt ogrästryck överlag. Från ogräs- och resistenssynpunkt är inte detta en optimal lösning, men verkligheten är att halterna i vattendragen måste minska.

Om vi skall försöka dra någon slutsats av de senaste årens miljöövervakningsdata och användningsmönster så verkar det vara rimligt ok att behandla 20 % av arealen med motsvarande 0,1 l /ha av DFF-produkt (500 g/l), men inte 30-40 %. Av analyserna är det inte enkelt att tyda ut att en vårbehandling med DFF ger ett lägre läckage. Totalarealen som behandlas och rimligen också den totala mängden får därför gälla som huvudsaklig måttstock. (Jordbruksverkets Ogräsbrev nr 1).

Vad kan vi säga om kampanjen och resultaten hittills?

Hittills finns endast analysresultat av miljöövervakningsdata till och med 2018, vilket var kampanjens första år. Resultaten av mätningarna pekar på att halterna inte minskade 2018. Detta trots att användningen av diflufenikan verkar ha minskat något under samma år. Halterna låg under hösten 2018 över riktvärdet i samtliga prover från provtagningsområdet M42 i Skåne. Tittar man på halterna i det något större vattendraget Skivarpsån där kompletterande spridda stickprov tas, så går det inte heller att tala om en sjunkande trend för halter uppmätta under hösten 2018.

Förklaringen till att den något lägre användningen 2018 inte ger ett direktutslag i lägre halter har sannolikt att göra med att vattenflödet hösten 2018 var mycket under det normala, vilket leder till lägre utspädning och högre halter. Om användningsintensiteten över större arealer stabiliserar sig på en lägre nivå så bör det på längre sikt resultera i lägre halter i vattendragen, även beaktat variationer i vattenflöden och temperaturer.

Analyser av ytvattenprover från 2019 blir klara i höst 2020, och först då ser vi om halterna ser ut att ha minskat 2019.

Även om resultaten från miljöövervakningen inte tydligt pekar på en nedåtgående trend i halter, så finns starka signaler om att medvetenheten och engagemanget kring att minska ytvattenhalter av diflufenikan är stort och att det finns en potential till förändring. Förhoppningsvis kommer användningsdata och analyserna från 2019 års provtagning visa att den förändringen har inletts!

Kampanjens tredje och avgörande år

Diflufenikankampanjen är planerad att pågå i tre år från och med 2018 för att sedan utvärderas. Vi är alltså inne på kampanjens tredje och avgörande år 2020. För att öka chanserna att långsiktigt kunna ha kvar diflufenikan som ett alternativ i ogräsbekämpningen gäller det nu att teori blir praktik under år 2020. När analyserna för 2020 kommer under hösten 2021 vill vi kunna säga att dialoginsatser som diflufenikankampanjen är ett bra sätt att arbeta på för ett långsiktigt hållbart växtskydd!

 

 

Diflufenikan är under omprövning i EU

Processer som pågår parallellt med kampanjen

Enligt växtskyddsmedelslagstiftningen 1107/2009 ska alla godkännanden för verksamma ämnen inom EU regelbundet omprövas för att säkerställa hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Diflufenikan är under omprövning just nu och senaste datum för beslut är för tillfället satt till 2020-12-31.

Om diflufenikan får ett förnyat ämnesgodkännande ska nationella produktgodkännanden för växtskyddsmedel med diflufenikan enligt lag omprövas. Om det under omprövningen av ämnet framkommit ny belastande information från sökande företag så kan det leda till strängare produktvillkor, snävare användningsområden eller i långtgående fall avslag på ansökan om produktgodkännande. Om diflufenikan inte får förnyat ämnesgodkännande kommer produkterna med ämnet att dras tillbaka.

Omprövning av det verksamma ämnet inom EU och den efterföljande omprövningen av nationella produktgodkännanden sker oberoende av diflufenikankampanjen.

Fler nyheter

2022-10-12

Lägre halter av DFF i vattendrag i Skåne

I dagarna har vi kunnat ta del av resultat från 2021 års miljöövervakning i Skåne och analyserna visar att halterna av DFF sjunkit till...

Läs mer
2022-08-29

Tre tips inför höstbehandlingen med prosulfokarb

I år var äntligen Borgeby och Brunnby lantbrukarmässor tillbaka efter två års uppehåll. Säkert Växtskydd var där för att träffa besökare,...

Läs mer
2022-07-01

Nytt material om biobädd

Påfyllning över en biobädd är ett bra alternativ där resterna av växtskyddsmedel tas om hand och bryts ner på plats.

Läs mer