Regeringen har beslutat om att förbjuda växtskyddsmedel i fler områden, där det tidigare varit möjligt att bekämpa. Områden som omfattas av förbud enligt 2 kap. 37 § bekämpningsmedelsförordningen är bland annat allmänna platser såsom skolgårdar, parker och trädgårdar samt på tomtmark hos bostadshus och krukväxter i hemträdgårdsmiljö.

Regelförändringarna ska minska användningen av växtskyddsmedel på fler platser och därmed minska riskerna för människors hälsa och miljö. Förändringarna träder i kraft från 1 oktober 2021 och gäller alla, såväl privatpersoner som yrkesmässiga användare.

Beslutet ger ansvariga myndigheter möjligheten att tillåta undantag från förbunden genom föreskrifter. Kemikalieinspektionen har beslutat att verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms ha begränsade risker för människors hälsa och miljö får undantas från förbudet. Även KemI:s undantag träder i kraft 1 oktober 2021.

De ämnen som Kemikalieinspektionen har beslutat att undanta är verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 15 till KIFS 2008:3 och verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordningen (EU) 540/2011.

Eftersom det inte behöver framgå av märkningen på växtskyddsmedelsprodukter om ämnet är undantaget från förbudet, måste du som vill använda ett växtskyddsmedel i de utpekade områdena själv kontrollera detta.
På följande sida finns tabeller med alla undantagna ämnen samlade, både de i bilaga 15 och de som godkänts som ämnen med låg risk inom EU enligt (EU) 540/2011: Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning – Kemikalieinspektionen.

Naturvårdsverket har fått möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter på de flesta av områdena som förbudet omfattar. Naturvårdsverket arbetar med under vilka förutsättningar sådana undantag kan ges och förväntas kunna ge besked under våren 2022 vad som kommer gälla.

Här kan du läsa mer om förbudet och undantagen.

Fler nyheter

2022-01-27

Växthusläckage- för dig som vill boka kostnadsfri rådgivning

Undersökningar visar att läckage av växtskyddsmedel förekommer från växthus till ytvatten. För att öka kunskapen bland växthusföretag om...

Läs mer
2022-01-26

Att tänka på för dig som hanterar halm och gödsel

Pyralider ingår i flera växtskyddsmedel som används för att bekämpa ogräs i såväl spannmål som trädgårdsgrödor. Men rester av dem kan skada

Läs mer
2022-01-14

Länk till webbinarium 18 januari

Den 18 januari kl 13.00 håller Säkert växtskydd ett webbinarium om personlig skyddsutrustning för växtskyddsbehandling i växthus.

Läs mer